…Szczerość każdego pisarza mierzy się nie tylko tym, o czym pisze, ale i tym co przemilcza. Józef Mackiewicz. Niemiecki kompleks.  Kultura, 1956

Vilnius, 2015 01 20 d. Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekai. Dėl Jūsų siūlymo didinti valstybines pensijas

Kopija: Lietuvos Respublikos prezidentei D. Grybauskaitei, premjerui A. Butkevičiui, ministrei A. Pabedinskienei.

Gerb. Ministre! Š.m. sausio 7 d. Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje susitikimo metu su nevyriausybinėmis organizacijomis, padedančiomis stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, Jūs pareiškėte, kad kariškių – pensininkų gyvenimo gerovės sieksite didindami valstybines pensijas.

Stebina, kad Jūs viešai siūlote sprendimą, kuris prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, sveiko proto ir padorumo logikai bei Jūsų partijos  rinkiminei programai, numatančiai vadovautis socialinio teisingumo principu ir mažinti piliečių atskirtį. Socialinio teisingumo siekis ir antikonstitucinės pensijos (valstybinių pensijų sistema prieštarauja Konstitucijos 52 str. nuostatai) prasilenkia su vedančiosios atsakingos partijos įvaizdžiu.

Jums be abejonės yra žinoma, kad Europos Sąjungos šalyse, o ypač kaimyninėje  Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje jau seniai veikiama sutinkamai su šių šalių Konstitucijomis ir mokamos tik pagal vieningą pensijų sistemą, kuri veikia analogiškai mūsų  „Sodrai“. Dėl to žinybinė „Sodra“ prie Krašto apsaugos ministerijos, kuri veikia slaptai nuo visuomenės – šiurkštus Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimas. Tuo labiau, kad valstybinės pensijas, mokamos papildomai prie senatvės pensijų Jūsų ministerijoje, pagal Jūsų susitikimo metu paskelbtos duomenis, jau pasiekė aukštą 3609 Lt (1045 euro) lygį, kai tuo metu žymi dalis Lietuvos piliečių vos suduria galą su galu.

Turbūt suprantate, Ministre, kad tokia LR Konstitucijai prieštaraujanti sistema griauna valstybingumo pamatus, plečia teisinį nihilizmą, didina piliečių atskirtį, labai skatina emigraciją. Siūlome Jums vietoj antikonstitucinių veiksmų siūlyti Vyriausybei  paspartinti  pensijų mokėjimo reformą kaimyninių ES  šalių pavyzdžiu.

2014 gruodžio 19 d. politinių kalinių ir tremtinių organizacijų surengto Seime apskritojo stalo – diskusijos  „Sovietų genocido vykdytojų atsakomybė už veikas“ dalyviai  pirmą kartą pareikalavo nutraukti valstybinių pensijų mokėjimą sovietinio genocido vykdytojams. Tas reikalavimas yra nusiųstas Vyriausybei, kurios nariu esate ir Jūs. Mūsų valstybės piliečiai pageidautų nutraukti antikonstitucinių privilegijų mokėjimą, protingumo ribose padidinant senatvės pensijas kariškiams. Didinti kariškiams antikonstitucines valstybines pensijas kitų piliečių sąskaitą, bus per sunki našta skurstančiai Lietuvos piliečių  visuomenės daliai.

Visuomenė gali nesuprasti, jeigu valdančioji koalicija, įpusėjus kadencijai, toleruos  konstitucinio teisingumo principo pažeidimą ir didins savo aplinkos atlyginimus bei pensijas, atstatant gausiausiai finansuojamiems valdininkams ir gerai apmokamiems teisėjams tariamai patirtus praradimus visuotinės krizės metu.

Gerb. Ministre, artėjant savivaldybės rinkimams, redakcija pogon.lt bei skaitytojai norėtų žinoti, ar Jūsų pasiūlymas didinti antikonstitucines privilegijas atskiroms piliečių grupėms yra asmeninis Jūsų sumanymas įtakoti Vyriausybės pensijų politiką, ar tai išankstinė visos Vyriausybės nuostata? Mūsų nuomone,  būtų daug kilniau, kad  Vyriausybė laikytųsi ne tik konstitucinės tvarkos bet ir savo rinkiminės programos.

Už atsakymą būsime nuoširdžiai dėkingi.

Redakcijos portalo www.pogon.lt vardu redaktorius R. Maceikianec.

Pažeidžiant LR Konstituciją ir Lietuvos Respublikos 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. 875 Krašto apsaugos ministras J.  Olekas į laišką, išsiustą tradiciniu paštu ir elektroniniu būdu, neatsakė.

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos 2007 m. rugojūčio 22 d. nutarimo Nr. 875

DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE IR KITUOSE VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

6. Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais.

30. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.

31. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje, institucijos vadovas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių Taisyklių 30 punkte nustatyto termino pabaigos, institucija išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodydama prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

39. Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

44. Asmuo, nesutinkantis su institucijos atsakymu į jo prašymą, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-310) nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka Administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238) nustatyta tvarka.

Atsakymas atsiustas 2015 03 02 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel.: (8 5) 273 5501 /262 4821, faks. (8 5) 264 8517, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602751, PVM mokėtojo kodas LT100001016116

R. Maceikianec, Vilnius      .....                              2015-02-26 Nr. 12-01- 365 Į 2015-01-22


DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ

Gerb. Ryšard Maceikianec,
Atsakydami į Jūsų kreipimąsi dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų didinimo, pirmiausia norėtume pažymėti, kad teikti siūlymus gerinti karių (ar kurios nors kitos asmenų grupės) tarnybos sąlygas ar socialines garantijas nedraudžia nei Lietuvos Respublikos Konstitucija, nei kuris nors kitas šalies įstatymas. Mūsų požiūriu, Krašto apsaugos ministerija (toliau - KAM), rūpindamasi šalies gynybinių pajėgumų stiprinimu (o tai ypač aktualu atsižvelgiant į dabartinę tarpautinio saugumo situaciją), ne tik gali, bet ir turi teikti įvairius pasiūlymus, susijusius su karių motyvacijos tarnauti Lietuvos kariuomenėje ginant savo valstybę ir prisidedant prie tarptautinio saugumo užtikrinimo didinimu, įskaitant ir jų socialinių garantijų gerinimą. Pažymėtina, kad nuostata rūpintis karių ir civilių tarnautojų socialinės apsaugos sistemos tobulinimu įtvirtinta ir Šešioliktosios Vyriausybės programoje (2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos" Nr. XII-51 patvirtintos Šešioliktosios Vyriausybės 2012-2016 metų programos 491 punktas).

Šiuo aspektu norėtume paminėti, kad KAM šiuo metu pateikė Vyriausybei svarstyti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 13, 18, 20, 28, 29, 31, 35, 38, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 651, 67, 68, 72 ir 772 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo, be kitų pakeitimų, siūloma didinti sužeistų dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, karių socialines garantijas (pvz., KAM lėšomis apmokėti užsienio valstybėje suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidas, kompensuoti neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidas, sudaryti galimybes gauti didesnes kompensacijas sveikatos sutrikdymo ar žūties atveju ir kt). Be to, svarstomi ir kiti socialinių garantijų kariams tobulinimo, įskaitant ir karių pensinį aprūpinimą, klausimai.

Dėl Jūsų rašte išsakytų abejonių dėl valstybinės pensijos, kaip atskiros rūšies, reikalingumo, manome, kad tokia pensijų rūšis turi išlikti, atsižvelgiant į tai, kad karo tarnyba yra specifinė, reikalauja specialių ištikimybės valstybei santykių ir kelia didelius iššūkius ir pavojų kario sveikatai ir gyvybei. Be to, pažymėtina, kad valstybinė pensija, kaip bendroji visiems statutiniams valstybės tarnautojams taikoma socialinė garantija, įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. XII-209 „Dėl Statutinių valstybės tarnautojų tarnybos, socialinių garantijų ir darbo apmokėjimo tobulinimo gairių patvirtinimo".

Tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad KAM visuomet pasirengusi svarstyti racionalius ir pagrįstus pasiūlymus pensinio aprūpinimo srityje, įskaitant ir pensijų sistemos reformavimą, kuris sąlygotų tiek geresnę karių socialinę padėtį, tiek efektyvesnį valstybės biudžeto lėšų naudojimą. Paminėtina, kad iniciatyvos, susijusios su socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarka Lietuvoje, jau yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. XI-1410 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 684 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo" (taip pat šio nutarimo 2014 m. birželio lld. pakeitimu Nr. 515).
Reaguodami į Jūsų rašto teiginį, kad pareigūnų ir karių valstybinės pensijos pasiekė aukštą lygį, norėtume informuoti, kad pagal statistinius duomenis iš 3200 krašto apsaugos sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjų tik 22 asmenys gauna maksimalias pensijas, kurių dydžiai (arba jų ir kitų pensijų suma) yra ribojami, t. y. negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, vidutinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio (šiuo metu 1045 eurų). Tuo tarpu didžiajai daugumai šių pensijų gavėjų mokamų pensijų dydis svyruoja apie 247 eurus. Be to, nuo 2004 m. gegužės mėn. buvo indeksuojamos tik mažiausios (tuo metu iki 430 Lt dydžio) pensijos.

Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad KAM, teikdama siūlymus dėl socialinių garantijų gerinimo, visuomet įvertina jų poveikį visos valstybės mastu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo suformuota doktrina, atsižvelgdama į Vyriausybės ir kitų institucijų poziciją. Taigi, teikdama siūlymus, susijusius su pokyčiais pareigūnų ir karių valstybinių pensijų srityje, KAM būtinai atsižvelgs į konstitucinį asmenų lygiateisiškumo principą, taip pat į Vyriausybės poziciją, kad kol neįvykdyti prisiimti valstybės įsipareigojimai (pvz., neatkurtas iš valstybės ir savivaldybių biudžetų mokamų atlyginimų mokėjimas, nekompensuotos sumažintos pensijos), tol negali būti prisiimti nauji finansiniai įsipareigojimai.

Krašto apsaugos viceministras                             Antanas Valys

Aušra Kazlauskienė, tel. (8 5) 210 3864, ei. paštas Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.              euras.lt

***

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS ASMENŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

2015-01 – 04  Nr. (l D-282) - 2D-669  Į  2015-01 -21  Jūsų laišką

Ryšard Maceikianec                                                     
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI

Gerbiamasis Ryšard Maceikianec,

Su Jūsų kreipimusi, adresuotu Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui, dėl „kariškių -pensininkų gyvenimo gerovės kėlimo", siekiant didinti valstybines pensijas, yra susipažinta.
Dėkojame už Jūsų pateiktą informaciją ir išsakytą nuomonę dėl pensijų mokėjimo sistemos Lietuvoje tobulinimo.
Savo raštu Jūs kreipėtės į Krašto apsaugos ministrą Juozą Oleką, kuris įvertins Jūsų keliamus klausimus pagal savo kompetenciją.
Pagarbiai Skyriaus vedėja                                                                        Asta Bogušienė

Originalas siunčiamas nebus

V.Verbylaitė, tel. 8 70661 825, el.p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biudtetinė įstaiga                                                 Tcl. 8 706 64 154                                                  Duomenys kaupiami ir saugomi
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius                       Faks, 8 706 64 145                                               Juridinių asmeny registre
Svetainės adresas: http://www.prezidentas.lt          Kodas 188609016

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com