…Symbolem ciemnoty politycznej, głupoty mas, symbolem krótkowzroczności, jakiegoś specyficznego chamstwa, ciasnoty nieprawdopodobnej, obłędu nieomal - niech służy fakt następujący: oto nad Wilnem, nad lotniskiem Porubanku, błyszczy czerwona gwiazda bazy sowieckiej. Straszliwy cień czerwonego terroru pada na życie, mienie i sumienie chrześcijańskiej ludności. Tymczasem ludność ta nie ma nic lepszego do roboty, jak tłuc się wzajemnie po własnych świątyniach, tłuc do krwi podczas modłów, spierając się o to - czy w kościołach katolickich śpiewane być mają pieśni w języku polskim, czy litewskim!!! Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

2020 - 01 – 04 d., Vilnius

Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai

Pilieti prezidente,

trečia karta siunčiu Jums savo prašymą pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus, nes į 2019 09 30 d. antrą kartą pasiųstą Jums mano prašymą iš esmės neatsakyta, o prezidentūros darbuotoja Asta Bogušienė 2019 12 30 d. atsiuntė žinutę, kad laiškas įregistruotas ir kad Jus dar negalite apsispręsti ar atsisakyti nuo antikonstitucinių privilegijų sistemos ir tokiu būdu būti ištikimas Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas  ir būti visiems piliečiams lygiai teisingas.

Pilieti prezidente. Gana neryžtinga Jūsų pozicija persiduoda ir kitoms valdžios struktūroms. Pavyzdžiui, atsakyme į pasirodžiusią eilėje portalų teisininko Jono Ivoškos publikaciją „Ar šiandieninė Lietuva yra teisinė valstybė“ Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė pompastiškai rašo kad, „[...]Konstitucija – tai aukščiausios galios aktas. Konstitucijoje atsispindi visuomenės sutartis – visų Lietuvos piliečių demokratiškai prisiimtas įsipareigojimas jų dabartinei ir būsimosioms kartoms gyventi pagal Konstitucijoje įtvirtintas pamatines taisykles ir joms paklusti, idant būtų užtikrintas valdžios legitimumas, jos sprendimų teisėtumas, žmogaus teisės ir laisvės, idant visuomenėje būtų santarvė. Konstitucija, kaip aukščiausios teisinės galios aktas ir visuomenės sutartis, yra grindžiama universaliomis, nekvestionuojamomis vertybėmis:  suvereniteto priklausymu Tautai, demokratija, žmogaus teisių ir laisvių pripažinimu bei jų gerbimu, pagarba teisei bei teisės viešpatavimu, valdžios galių ribojimu, valdžios įstaigų priederme tarnauti žmonėms ir atsakomybe visuomenei, pilietiškumu, teisingumu, atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu.“

Paminėta  Agnės Širinskienės laiško ištrauka, man rodos, pažymi, kad net ji jau pradeda suvokti Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikšmę, nors tuo pačiu metu ji, ne tik kartu su savo partijos draugais, bet ir su konservatoriais, socdemais bei kitais pakeleiviais,  mielai pažaidžia Konstituciją, ir dar abiem rankomis balsuoja už antikonstitucinių sovietmečio ir naujai nomenklatūrai taikomų dvejopų standartų sistemos išsaugojimą skurstančios Tautos sąskaita. Turbūt ji dar iki galo nesupranta, kad Konstitucijos ir įstatymų pažeidimas – yra netoleruotinas blogis, kurį reikia nedelsiant nutraukti. Tačiau, jeigu Konstitucijoje yra akivaizdžiai matomų vėžinių ląstelių, jas reikia išoperuoti, o ne palikti toliau vešėti. Tuo labiau, kad viskas, kas prasilenkia su logika ir gera morale pagal LR CK 1.81 str. laikytini negaliojančiais.

Pilieti prezidente, Seimo naujokes Agnės Širinskienės kalbų ir veiksmų pavyzdys rodo, kaip išsigimė šalies politinė sistema, kaip naujokai, nekalbant apie politikus – senbuvius, greit prisitaiko prie veidmainystės, dvigubų standartų ir amoralaus elgesio. Ir kaip reikalingi visuomenei ir politikams teigiami pavyzdžiai veiksmų, nukreiptų valstybingumui stiprinti, atskirčiai piliečių visuomenėje mažinti, rodant pagarbą tiesai ir teisingumui.

Pilieti prezidente, laukiant Jūsų pareigybei prideramo atsakymo į mano 2019 09 30 d. prašymą, prašau pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus. Prašymo kopija siunčiama ir Agnės Širinskienei bei Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariams, europarlamentarams, Europos sąjungos atstovybei Lietuvoje, kad bendromis jėgomis būtų išprasta opi Lietuvos problema, kuri jau seniai neegzistuoja likusiose ES šalyse.

Lietuvos Respublikos pilietis Ryšard Maceikianec

Priedas: 3 l.

PS. LR prezidentui bei Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui prašymas siunčiamas ir tradiciniu paštu.

***

2019 09 30 d. prašymo tekstas:

Vilnius, 2019 09 30

Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai

Kopija: Lietuvos žurnalistų sąjungai

Prašymas pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus

Pilieti Prezidente, Jūs paskelbėt, kad Lietuva, Jums esant valstybės vadovu, taps gerovės valstybė. O dabar, kaip praneša viešosios informacijos priemonės,  Jūs tam tikslui  norėtume rasti 2020 metų biudžete 100 mln. eurų socialinėms reikmėms.

Tenka apgailestauti, kad kol kas paminėti veiksmai labai primena Jūsų pirmtakės, D. Grybauskaitės, profesionalios marksizmo – leninizmo propagandistės, elgesį.

Jūs kaip ekonomistas negalite nematyti nusikalstomai išplėtotos antikonstitucinių privilegijų sistemos sovietmečio ir naujai nomenklatūrai, kai pensinio amžiaus piliečiai yra padalinti į dvi grupes: tie, kuriems pensijos mokamos per „Sodrą“, ir tie, kuriems, be senatvės ar invalidumo pensijų, nustatytų LR Konstitucijoje, papildomai, ne iš Sodros, o iš valstybės  biudžeto mokamos valstybinės pensijos ar rentos, nors vieni ir kiti dirbdami mokėjo vieną „Sodros“ mokestį.

Kaip konstitucinės santvarkos garantas manome žinote, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. draudžia teikti privilegijas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, o 52 str. nustato, kad valstybė laiduoja piliečiams teisę gauti tik senatvės ir invalidumo pensijas. Be to Sodros įstatymas numato vientisą pensijų šalies sistema, nors, pagal dabartį, slaptai nuo visuomenės ir visuomenės informavimo priemonių biudžeto sąskaita veikia daugybė komisijų, renkančių charakteristikas, rekomendacijas, draugų ir „товарищей“ palaikymo atsiliepimus ir to pagrindu skiriamos privileginės valstybinių rentų, pensijų ir kitu pavidalu išmokos likusių piliečių sąskaita.

A.Butkevičiaus vyriausybė turimais duomenimis 2015 m. valstybines pensijas ir kitas privileginio pobūdžio išmokas gavo 106 tūkst. 385 asmenys, kuriems metų bėgyje išmokėta 132 mln. 572 tūkst. eurų.

Laikui bėgant tie skaičiai tik didėjo, o pagal D. Grybauskaitės viešai reiškiamą palaikymą nomenklatūrai, manome, kad jau seniai peržengta 150 mln. eurų metinė riba.

Sveiku protu nesuvokiama, kodėl ir už ką gauna iš šalies biudžeto materialinės privilegijas sovietmečio prokurorai, teisėjai, KGB bendradarbiai, marksizmo – leninizmo dėstytojai ir t.t., tuo metu, kada trečdalis Lietuvos piliečių gyvena žemiau skurdo ribos, kada trūksta pinigu vaikų maitinimui, švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugos sistemai?!

Toks vienareikšmiškai grubūs, milžiniško masto Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų pažeidimas ne tik stabdo šalies ekonominį vystymą, bet sukuria normaliai valstybės raidai pavojingą neteisingumo, savivalės, teisinio nihilizmo ir  valstybės užvaldymo atmosferą bei nevilties jausmą, kurie veda prie valstybės pamatų ardymo ir Lietuvos istorijoje neregėto jaunų žmonių emigracijos masto.

Manome, kad darbštūs, kantrūs ir ištvermingi lietuviai kitose sąlygose mielai dirbtų Lietuvai ir savo šeimoms. O dirbti tik tam, kad “turėtų teisę gyventi geriau” sovietmečio ir naujoji nomenklatūra, jie, tikėtina, niekada nepanorės.

Tuo labiau, kaip rodo mūsų pastebėjimai, žymiai daliai tos nomenklatūros tų pinigų savoms reikmėms nebereikia – jie arba jau kaupia anūkams ir proanūkams, arba rudens – žiemos – pavasario sezoną praleidžia vakarų kurortuose ir ten palieka sunkiai kuriamo mūsų šalies nacionalinio produkto dalį.

Tiesą sakant, tarp šių apie 110 tūkst. papildomų pensijų gavėjų yra dvi nedidelės grupės piliečių – politiniai kaliniai ir tremtiniai bei daugiavaikės motinos, panaudojamos kaip priedanga, kuriems mes, piliečiai,  privalome padėti ir juos gerbti. Bet tą reikėtų daryti pagarbiai, sutinkamai su Konstitucija per teisingai sutvarkytos senatvės ar invalidumo pensijas, nežeminant jų iškreiptai įformintomis išmokomis kartu su sovietmečio ir naująja nomenklatūra.

Labai apgalėtina, kad dabartiniai Konstitucinio Teismo teisėjai šitoje situacijoje rodo ypatinga nepagarba Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nors gauna didelį atlygį, o po 9 metų kadencijos visi jie tampa privilegijuotaisiais. Vietoj to, kad siūlyti būdą, kaip grąžinti į biudžetą neteisėtai gaunamos nuo 2003 metų jų kolegų finansinės privilegijas po sėkmingo sprendimo V.Adamkaus „šlepečių” byloje, buvo priimtas sprendimas, kad tų neteisėtų išmokų jiems mažinti negalima?!

Nepaprastai liūdna, kad  ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė nevykdo savo pagrindinės konstitucinės pareigos, numatytos Konstitucijos 134 str. ir neprižiūri (ar sąmoningai “nemato”), kad neteisėtai naudojamas valstybės biudžetas.

Antikonstitucinių privilegijų mastas veda mus prie politinio ir moralinio regreso – mes nesukūrėme ir nekuriame demokratinės pilietinės valstybės bei laisvos visuomenės, kurioje santykiai tarp piliečių būtų grindžiami tiesa, teisingumu ir meile. Būtent todėl socialinė atskirtis mūsų šalyje didžiausia visoje Europos Sąjungoje.

Materialinė atskirtis, kuri kuriama biudžetinių lėšų pagalba, vis didina ir žmogiškąją, moralinę atskirtį. Beveik tapo norma, kai sovietmečio – naujos nomenklatūros atstovai viešai nusikalstomai žemina piliečius, vadina juos šunauja, banditais, vagimis ir durniais. Nekalbant apie tai, kas daroma atokesnėse vietovėse tyliai, be įgarsinimo. Nė vienas iš tų veikėjų, sutinkamai su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 str.  ir atitinkamu Baudžiamojo kodekso straipsniu, iki šiol nepatrauktas atsakomybėn.

Tas nebaudžiamumas vis didina “elito” įžūlumą su antivalstybinės nuostatos  požymiais. Ryškiausiu šių laikų pavyzdžiu yra Vilniaus mero Šimašiaus veikla. Šis veikėjas be tardymo ir teismo D. Grybauskaitės sprendimu “atleistas” nuo baudžiamos atsakomybės taip vadinamoje Masiulio byloje daro viską, kad Lietuvos Respublikos sostinėje, Vilniuje, negalėtų po valstybės atkūrimo  šimtmečio atsirasti viešoje vietoje, Lukiškių aikštėje, konstitucinis valstybės herbo – Vyčio simbolis. Prie progos verta pastebėti, kad nė vienas iš besikečiančių Lietuvos teritorijos okupantų neišdrįso sunaikinti istorinį, vienintelį Vilniuje Vyčio atvaizdą ant Aušros vartų. Nebent, Jums nepastebint, tą padarys Šimašius.

Pilieti Prezidente, manome, kad verta Jums įsisąmoninti ir tai, kad kaimyninėse ES šalyse  -  Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje nuo tokių sovietinio tipo privilegijų atsisakyta iškart po nepriklausomybės paskelbimo ir prie jų negrįžta. Be abejonės, kad ir kitos postkomunistinės šalys, dabartiniu metu priklausančios ES, pasielgė panašiai.

Vakarų, pasiturinčioje Europoje, irgi taupiai leidžiamos tautų biudžetines lėšos. Pavyzdžiui, Prancūzijos prezidentas po vienos ar dviejų kadencijų saugomas ir išlaikomas valstybės sąskaita tik vieno mėnesio bėgyje. Po to jis pats turi pasirūpinti savimi ir skirtingai nei pas mus, neturi jokių apartamentų ir būstinių, jokių mašinų, būriu patarėjų, padėjėjų, apsauginių ir vairuotojų,  išlaikomų tautos sąskaitą. Tas pats kitose šalyse. Tai kyla klausimas, kodėl mes turime išlaikyti, pvz. multimilionerę D. Grybauskaitė? Ar dėl to, kad liko su sovietų okupantais net po Nepriklausomybės paskelbimo? Kad Lietuvą praskolina visiems laikams, siekdama naudos sau? Ar kad apdovanojo net Lietuvos tautos genocido vykdytoją?!

Gal šitos lėšas geriau būtų nukreipiamos skurstantiems vaikams, kuriems ji demonstravo nenuilstamą meilę? Tuo labiau, kad jos pavardė figūruoja paskelbtame spaudoje asmenų, įtariamų bendravimu su KGB, sąraše.

Tas pats ir su politinėms partijomis. Konstitucijoje, ant kurios Jus, padėjęs ranką, pilieti Prezidente, prisiekėt Tautai, irgi nėra nė mažiausios užuominos apie partijų išskirtinumą ir leidimą prabangiai jiems gyventi skurstančios Tautos sąskaita.

***

Pilieti Prezidente, Jūs ir mes esame Lietuvos Respublikos piliečiais ir turime vienodas teises. Jūs, nepriverstine valia, pareiškėt norą tapti šalies prezidentu, buvot išrinktas ir prisiekėt Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas.

Tokiu būdu Jūs įgijote didžiulius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos reikia vykdyti. Kaip prezidentui ir kaip vyrui.

Pilieti Prezidente, gerovės valstybė – tai ne tik 100 ml. eurų, kuriuos Jūs galimai rasite socialinėms reikmėms. Tai pirmiausia Konstitucijos ir įstatymų vykdymas, tai atitinkama pasitikėjimo atmosfera šalyje ir atviras bei nuoširdus  dialogas su piliečiais, grindžiamas tiesa, teisingumu ir meile. Kito kelio demokratiniame pasaulyje kol kas nerasta. Jei Jums šis sveikos Lietuvos gyvensenos atgaivinimo kelias netinka - galite tapti paminėtos sistemos įkaitu ir bendrininku.

Linkiu Jums sėkmės ir tikiu, kad skirtingai nuo Jūsų pirmtakės, Jūsų  aparato darbuotojos jau nesiųs piliečiams ir man atsakymų pagal D. Grybauskaitės klišes, kad neva su laiškų yra susipažindinta. Suprask, kad jos ne tik įregistravo laišką, bet ir kažkiek jį pavartė.

Lietuvos Respublikos pilietis, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys          Ryšard Maceikianec

 

Atsakymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS

ASMENŲ APTARNAVIMO SKYRIUS


Ryšard Maceikianec                                                       2020-             Nr. (1D-28) - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                       Į 2020-01-04 kreipimąsi


DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI

Gerbiamasis Ryšard Maceikianec,

Dėkojame Jums už laiškus Lietuvos Respublikos Prezidentui, kuriuose pažymite šalies vadovo prisiimtų konstitucinių įsipareigojimų svarbą, kvestionuojate išplėtotą, pasak Jūsų, „antikonstitucinių privilegijų" sistemą, taip pat išsakote savo nuomonę Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės veiklos klausimais, paliečiate kitus mūsų šaliai aktualius klausimus.

Mums yra svarbu, kad esate neabejingas Lietuvos Respublikos pilietis, kuriam rūpi mūsų valstybėje vykstantys procesai.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad vieni didžiausių Lietuvos Respublikos Prezidento siekių - imtis priemonių, kurios mažintų skurdą, socialinę atskirtį, atotrūkį tarp šalies regionų, korupciją, šešėline ekonomiką. Tam reikia visų mūsų bendrų pastangų ir atsakomybės.

Tuo pačiu informuojame, kad dėl Jūsų prašyme keliamų klausimų kreipėmės į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, prašydami atsakyti Jums pagal kompetenciją.

Pagarbiai

Skyriaus vedėja                 Asta Bogušienė


A.Trepšienė, tel. 8 706 64154, el.p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tikime laisve

Biudžetinė įstaiga, S. Daukanto a. 3, 01122 Vilnius

Tel. 8 706 64 154, Faks. 8 706 64 145,  Svetainės adresas: http://www.prezidentas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Kodas 188609016

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com