…Społeczeństwo dojrzałego narodu winno być jak rozwarty szeroko wachlarz. Niewątpliwie tak. Dodałbym od siebie, że im więcej ponad 180 stopni rozwarcia tego wachlarza, tym więcej świadczy o dojrzałości, dynamice, a więc i bogactwie myśli społeczeństwa. Podczas gdy zwinięty w mocnej garści robi wrażenie raczej krótkiej pałki.  Józef Mackiewicz. Kompleks niemiecki. Kultura, 1956

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Artura Górskiego (pismo nr SPS-023-13203/13 z dnia 23 stycznia br.) w sprawie udziału Polaków w litewskim rządzie i planów rządowej współpracy polsko-litewskiej uprzejmie informuję.
W dniu 7 lutego br. z wizytą roboczą w Polsce przebywał minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Linas Linkevičius. Przedmiotem rozmów była sytuacja Polaków mieszkających na Litwie. Strona polska powtórzyła najważniejsze postulaty dotyczące problemów, które dotykają obywateli Republiki Litewskiej polskiego pochodzenia. Tematy te zostały podniesione także w trakcie wizyty premiera RL A. Butkevičiusa w Warszawie w dniu 12 lutego br. Premier D. Tusk oraz minister R. Sikorski wyraźnie akcentowali potrzebę rozwiązania problemów mniejszości polskiej na Litwie, podkreślając, że ewentualne postępy w tym obszarze będą warunkować poprawę relacji polsko-litewskich. Zwrócono uwagę na brak w litewskim prawie ustawy o mniejszościach narodowych, która wygasła w 2010 r. i która dopuszczała polskojęzyczne nazwy topograficzne.

Ważnym elementem rozmów były także kwestie rozwoju infrastruktury energetycznej oraz transportowej. Niezależnie od relacji politycznych Litwa pozostaje istotnym partnerem gospodarczym, a rozwój połączeń - realizacją oczekiwań Unii Europejskiej. Jak słusznie zauważa pan poseł, za istotny projekt w tym kontekście należy uznać połączenie elektroenergetyczne LitPol Link. Projekt ten jest ważny nie tylko ze względu na swój zasadniczy cel, jakim będzie połączenie państw bałtyckich z europejskim rynkiem energii, lecz także ze względu na potrzebę rozwoju sieci przesyłowych w północno-wschodniej Polsce. Realizacja pierwszego etapu LitPol Link, który zapewni przesył na poziomie ok. 500 MW, jest traktowana przez Polskę priorytetowo. Wierzymy, że jego finalizacja nastąpi zgodnie z planami w 2015 r. Ponadto Polska zaoferowała budowę interkonektora gazowego, który przyczynia się do eliminacji tzw. wysp energetycznych, czyli obszarów wyłączonych ze wspólnego runku gazu, co wciąż dotyczy Litwy, Łotwy i w nieco mniejszym stopniu, Estonii.

Odpowiadając na pytanie dotyczące elektrowni atomowej w Visaginas, pragnę poinformować, że na obecnym etapie brak jest wystarczających informacji do podjęcia wiążącej decyzji w sprawie tego projektu. Polska Grupa Energetyczna zawiesiła rozmowy dotyczące udziału inwestycyjnego w elektrowni do czasu przedstawienia przez stronę litewską konkretnej oferty, co dotąd nie nastąpiło. Ze względu na wyniki referendum konsultacyjnego na Litwie, w którym większość obywateli opowiedziała się przeciwko budowie siłowni, zasadne wydaje się pytanie o przyszłość tej inwestycji i wolę partnerów litewskich do kontynuowania tego projektu.

Odpowiadając na ostatnie z postawionych pytań, informuję, że Akcja Wyborcza Polaków na Litwie na mocy porozumienia koalicyjnego z dnia 16 listopada ub. r. otrzymała stanowisko ministra energetyki, które objął Jarosław Niewierowicz. Wiceministrem w tym resorcie z ramienia AWPL została Renata Cytacka. Ponadto partia ta objęła stanowiska wiceministrów w czterech resortach: oświaty, rolnictwa, kultury oraz w Ministerstwie Transportu i Łączności. W tym ostatnim, odpowiedzialnym m.in. za szlaki transportowe łączące Polskę i Litwę, wiceministrem z ramienia AWPL został Władysław Kondratowicz.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Janusz Cisek
Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com