…Za uczciwego polityka uważam tylko takiego, który w swojej publicznej działalności przyznaje się do popełnionych błędów, koryguje swoje tezy w miarę narastania wiadomości i doświadczenia zaczerpniętego z rzeczywistości. Józef Mackiewicz. Prawda w oczy nie kole, 2002

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI
JO EKSCELENCIJAI GITANUI NAUSĖDAI

2020 m. lapkričio 10 d., Vilnius.
Dėl vengimo teikti informaciją apie priežastis trukdančias vykdyti įsipareigojimus pagal Prezidento duotą priesaiką Tautai
(Prašymas suteikti informaciją siunčiamas aštuntą kartą)
Gerbiamas Prezidente, nesulaukęs valstybės vadovo pareigybę atitinkančio atsakymo į mano 2020 m. rugsėjo 8 d. jau septintąjį kartą pasiųstą prašymą, esu priverstas kreiptis į Jus aštuntąjį kartą. Kaip eilinis Lietuvos pilietis ir Žurnalistų sąjungos narys vis dar nematau kaip kitaip galėčiau vykdyti savo pilietinę pareigą paskatinti Jus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų bei viešai Jūsų duotos priesaikos Tautai – būti visiems Lietuvos piliečiams vienodai teisingas.
Gerbiamas Prezidente, prieš keliolika dienų pasibaigė rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą, kurie dar kartą atskleidė vis gilėjantį Tautos nusivylimą demokratijos lygiu Lietuvoje ir, galimai, Jūsų abejingumu esamai situacijai.

Piliečiai vis aiškiau supranta, jog tol, kol Lietuvoje žmonės yra padalinti į grupes, kuriose vieni ne savo darbštumu, o kitų sąskaita iš bendrųjų išteklių gali gyventi žymiai geriau, tikėjimo gerovės valstybe Jūs nepažadinsit. Kadangi Konstitucija ir įstatymai vienus įpareigoja, o kiti į tą Konstituciją šluostosi kojas, pilietinė dauguma tyliai protestuodama nedalyvauja rinkimuose. 47 proc. rinkėjų aktyvumas (vienas žemiausių Europas Sąjungoje) – gana iškalbingas šalies demokratijos lygio atspindys. Tai Jūsų kaip valstybės vadovo ir kitų politikų nesibaigiančių pažadų ir ne Tautos labui skirtų darbų įvertinimas. Naujai suformuota ir Jūsų džiugiai sutikta trijų partijų koalicija faktiškai neturi Tautos mandato. Už ją balsavo mažiau negu penktadalis (vos 19,56 proc). turinčių balsavimo teisę piliečių.
Teko Jums, Prezidente, rašyti, kad kryptingai žygiuojame demokratijos ribojimo ir nykimo keliu ir kad rinkimai mūsų šalyje jau seniai tapo netiesioginiais ir nelygiateisiais, kas prieštarauja nors ir netobulai, bet galiojančiai mūsų Konstitucijai.Ypač iškreipia demokratijos esmę antikonstitucinės privilegijos, apie ką Jums rašome aštuntą kartą. Pažymėtina, kad priešingai Konstitucijos 52 straipsnio nuostatai apie 110 tūkstančių asmenų iš Tautos uždirbto valstybės biudžeto kasmet gauna maždaug 150 milijonų eurų neteisėtų (antikonstitucinių) įplaukų. Tiesa, ne visos antikonstitucinės privilegijos (rentos, valstybinės pensijos, nemokami žemės sklypai ir pan.) taikomos tik sovietinei ir naujajai nomenklatūrai, tačiau tai, kad iki šiol europinės civilizacijos apsuptyje nesugebame savo šalyje atsisakyti piliečių skirstymo į paprastą liaudį ir privilegijuotą nomenklatūrą, kažkaip nejauku. Todėl kyla pagrįstas klausimas, kodėl Prezidentas, prisiekęs būti visiems vienodai teisingas, neteikia įstatymo pataisų diskriminacinei situacijai šalyje pakeisti. Jūsų Ekscelencija, tai nepateisinamas abejingumas Jūsų savoTautai duotos priesaikos žodžiams.
Pastebėtina, kad antikonstitucinių privilegijų sistemą, garsiai kritikuojant sovietmečio privilegijas, inicijavo, išplėtė ir įtvirtino konservatoriai, tai dabar privilegijų gavėjai su savo šeimų nariais ir yra ištikimieji konservatorių rinkėjai. Yra pagrindo manyti, kad nepanaudojus tokios korupcinės schemos, paperkant dalį piliečių, konservatoriai nesurinktų net trečdalio dabartinių balsų kiekio.
Vaikiškai naiviai atrodė valstiečiai, kurie norėjo perpirkti konservatorių rinkėjus vienkartinėmis 200 eurų išmokomis tuo metu, kai dalis privilegijų gavėjų kiekvieną mėnesį gauna iki 2000 eurų dydžio sumas.
Žinoma, žiniasklaida, šalyje nesant nepriklausomo visuomeninio transliuotojo, taip pat iškreipia demokratinių rinkimų procedūras.
Kaip galima suvokti iš besiformuojančios būsimų valdančiųjų koalicijos programos, konservatorių koalicijos partneriai žygiuos panašiu keliu. Įteisinus narkobiznį, nors tas prieštarauja Konstitucijos 53 str. ir valstybės pareigai rūpintis piliečių sveikata, liberalai turės savo ištikimus rinkėjus tarp narkotikų platintojų ir priklausomų vartotojų. Maža to, girdisi siūlymų, jog Lietuvos piliečių supriešinimo keliu bus žengiamas naujas žingsnis, įvedant dvejopų pasų sistemą. Tuo būdu dar labiau suskaidytume Tautą, kuo puikiai pasinaudotų įvairaus plauko manipuliatoriai.
Ar Jus, Prezidente, paremsite paminėtą programą, kur numatomas ir antikonstitucinių privilegijų sistemos tęstinumas, manau įdėmiai stebės visą Lietuva.
Išvardinti ir kiti partijų žingsniai, nukreipti Lietuvos piliečių susvetimėjimui skatinti ir atskirčiai didinti, sudarant išskirtines sąlygas vieniems kitų sąskaita, kelia rimtą pavojų pilietinei visuomenei bręsti ir pačiai valstybingumo kultūros idėjai vystytis.
Kaip rodo mūsų valstybingumo raida, sustabdyti neigiamus procesus ir tendencijas nėra kam, išskyrus Jus, Lietuvos Respublikos Prezidente. Tačiau tai, ką atsako į Jums skirtus paklausimus Jūsų pagalbininkai – Prezidentūros darbuotojai, susidaro įspūdis, jog Jūs, gerbiamas Prezidente, esate antikonstitucinių privilegijų gynėjas, nors kaip valstybės vadovas turėtumėte būti LR Konstitucijos garantas.
Pavyzdžiui, kreipiantis į dabartinę Vyriausybę 2017-11-02 Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis patvirtino, kad „...Iš tiesų, esama pensinio pobūdžio išmokų iš valstybės biudžeto sistema sukelia daug diskusijų, visuomenėje, nes šios išmokos nepagrįstos jokiomis įmokomis ir mokamos tik tam tikroms socialinėms ar profesinėms grupėms. Be to, šioje sistemoje galioja niekuo nepagrįsti teisinio reguliavimo skirtumai - nevienodos pensinio pobūdžio išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygos, skirtingi baziniai dydžiai išmokoms apskaičiuoti, didelė išmokų dydžių diferenciacija. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, yra numatyta, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos, Lietuvos Respublikos kultūros ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 m. II ketvirtį Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiks pasiūlymus dėl valstybinių pensijų sistemos tobulinimo. Pateikti pasiūlymai nustatyta tvarka bus derinami su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene.“
Kodėl nenueita toliau – mums nėra žinoma. Galimai tam pasipriešino, buvusi prezidentė D. Grybauskaitė.
Mūsų šalyje veikiančią antikonstitucinių privilegijų sistemą (Europas Sąjungoje nesant analogų), kaip matosi iš 2020- 02- 21 atsiųsto mums laiško smerkė ir Europos Sąjungos atstovybė Lietuvoje.
„... iš tikrųjų nurodoma, kad valstybinių pensijų sistema Lietuvoje dubliuoja socialinio draudimo pensijų sistemą, o ištekliai, kurie yra panaudojami valstybinėms pensijoms, galėtų būti skiriami socialinės šalpos išmokoms didinti. Europos Komisijos nuomone, tai padėtų efektyviau kovoti su pagyvenusių asmenų skurdo ir socialinės atskirties rizika. Ši Europos Komisijos nuomonė Lietuvos institucijoms yra žinoma, tačiau sprendimai, susiję su valstybinių pensijų sistema, yra Lietuvos valstybės institucijų kompetencija.
Naujausią socialinės padėties Lietuvoje analizę ir išvadas bus galima rasti vasario mėnesio pabaigoje pasirodysiančiame Europos Komisijos tarnybų darbiniame dokumente.“ Šalies ataskaita. Lietuva, 2020.
„ Kadangi Lietuvoje pajamų nelygybė yra itin didelė, lyginant su kitomis ES valstybėmis narėmis, o mokesčių ir socialinių išmokų sistemai ypač stinga veiksmingumo, todėl 2019 metais Europos Sąjungos Taryba, t. y. visų ES valstybių ministrai, rekomendavo Lietuvai ...mažinti pajamų nelygybę, skurdą ir socialinę atskirtį, be kita ko, gerinant mokesčių ir socialinių išmokų sistemos struktūrą“.
Atkreipdamas dėmesį į pateiktus argumentus ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. bei Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 6 str. prašau Jus, Lietuvos Respublikos Prezidente, suteikti visuomenei rūpimą informaciją – kokios aplinkybės Jums trukdo laikytis duotos Tautai priesaikos būti visiems vienodai teisingu ir ignoruoti LR Konstitucijos (29 str.) nuostatas, draudžiančias taikyti privilegijas, kurios taikomos sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai, skiriant greta socialinio draudimo pensijų kitas (dažnai didesnes už teisėtą pensiją) antikonstitucines pensijas, iš Tautos uždirbtų biudžeto lėšų? Kokių tikslų siekiama dar labiau didinant Lietuvos piliečių socialinę atskirtį, skatinant tokiu būdu piliečių emigraciją ir Tautos nykimą?
Ryšard Maceikianec – Lietuvos Respublikos pilietis, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys

Atsakymas

DVS-noReply
Laba diena,
Jūsų kreipimasis yra gautas ir užregistruotas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje 2020-11-10 Nr. 1D-4813.
Pagarbiai
Asmenų aptarnavimo skyrius
S. Daukanto a. 3, 01122 Vilnius
Tel. 8 706 64 154, El. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

***

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS ASMENŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Ryšardui Maceikianec 2020-12- Nr. (1D-4813)-2D-
Į 2020-11-10 kartotinį kreipimąsi
DĖL JŪSŲ KARTOTINIO KREIPIMOSI
Su Jūsų 2020 m. lapkričio 10 d. kartotiniu kreipimusi, adresuotu Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai, yra susipažinta.
Atsižvelgdami į Jūsų kreipimąsi, norime pastebėti, kad j Jūsų keliamus klausimus Jums buvo atsakyta Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. spalio 29 d. raštu Nr. (1D-3428)-2D-5307 „Dėl Jūsų prašymo", Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (1D-4260)-2D-6632 „Dėl Jūsų kreipimosi", Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus -2020 m. vasario 3 d. raštu Nr. (1D-28)-2D-646 „Dėl Jūsų kreipimosi", Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2020 m. balandžio 21 d. raštu Nr. (1D-1359)-2D-2113 „Dėl Jūsų kreipimosi".
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų patarnavimo skyriaus 2020 m. spalio 5 d. raštu Nr. (1D-3983)-2D-5193 „Dėl Jūsų kreipimosi" taip pat buvo atkreiptas Jūsų dėmesys, kad asmenis, kurie turi teisę gauti valstybines pensijas, šių pensijų skyrimo, panaikinimo, mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas. Minėtame įstatyme nenumatyta Respublikos Prezidento teisė skirti ar panaikinti valstybines pensijas. Valstybinių pensijų įstatymas yra galiojantis, o Lietuvos Respublikos Konstitucijos 131 straipsnio 2 dalis, reglamentuojanti valstybės biudžeto išlaidų svarstymą, numato, jog negalima mažinti įstatymų numatytų išlaidų, kol tie įstatymai nepakeisti.
Pakartotinai pažymime, kad Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio 2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 25A-276 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje taisyklių patvirtinimo" (2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 25A-43 redakcija), 34 punktas nustato, kad kartotiniai prašymai tuo pačiu klausimu nenagrinėjami. Kartotiniais laikomi prašymai, kuriuose nenurodomos naujos
aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu nepriklausomai nuo to, ar prašymas pateikiamas tokiu pačiu būdu, kaip ankstesni prašymai tuo pačiu klausimu, ar kitu būdu. Atsižvelgiant į tai, Jūsų kreipimasis pakartotinai nebus nagrinėjamas.
Šis Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleriui (S. Daukanto a. 3, 01122 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Skyriaus vedėja Asta Bogušienė
D. Gavrilovą, tel. 8 706 64 057, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tikime laisve
Biudžetinė įstaiga, tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188609016; S. Daukanto a. 3,01122 Vilnius, svetainės adresas: http://www.prezidentas.lt

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com