…Henryk Sienkiewicz był pisarzem dla dzieci, które na zawsze zostają w nas i którymi my na zawsze zostajemy gdzieś w głębi naszych serc i w mrokach podświadomości. Stefan Żeromski był pisarzem dla młodzieży. Józef Mackiewicz jest pisarzem dla dorosłych, dla ludzi w wieku męskim, wieku klęski.
Marian Hemar. Tydzień Polski, 1966

Gerb. Ministre, karštai pritariant Jūsų norui apsaugoti Lietuvos miškus nuo nusikalstomų kirtimų, galima tik apgailestauti, kad laikui bėgant, besikeičiant Lietuvos Respublikos aplinkos ministrams vis labiau buvo tolstama nuo Tautos valia įtvirtintų konstitucinių paminėtų pamatinių principų, vis mažiau kreipiama dėmesio į įstatymų raidę ir dvasią. Tai ypač akivaizdu buvo Kęstučio Trečioko vadovavimo ministerijai laikais. Nors, kaip Jums yra žinoma atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia 1992 metais Tautos referendumu buvo priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija, kuri įpareigojo mus visus  - piliečius bei valstybės institucijas ir pareigūnus  rūpintis natūralios gamtinės aplinkos apsauga, prižiūrėti, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai, neskurdinama augalija ir gyvūnija.

Tą iškalbingai liudija Vilniaus rajono Buivydžių seniūnijoje esančio Girdžiūnų miško pavyzdys, kur   kirtimai vyksta vienas po kito. Iškirsti plotai neatsodinami arba tai daroma tik dėl akių. Kertami pušys, paliekami drobulės. Sunaikinti istoriniai keliai, skersai važinėjama per Veseluchos pilkapyną, Dianai Varnaitei pritariant.  Iškirstas plotas paverčiamas šabakštynu, keliant pavojų teritorijai gaisro atveju.

Visi tie veiksmai vietinių gyventojų akyse, kurie šimtmečiais puoselėjo savo gimtinės gamtą,   turi nužmogėjimo ir nusikaltimo požymių, grubiai pažeidžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnis, Miškų įstatymas, Vyriausybės nutarimas „Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“, neleistinai keičiamas vietovės kraštovaizdis, daroma įtaka klimatiniams reiškiniams.

Tokie kirtimai tuo pačiu metu vyksta ir miške prie Čerelių, prie Vikinės ir kituose vietovėse. Kertamas nebrandus miškas, džiūsta Neries intakai, keičiasi klimatas, dingsta vanduo šulniuose. 

Ne be pagrindo vietiniai gyventojai pastiebia, kad niekada XX amžiuje, keičiantis Lietuvos okupantams – lenkams, hitlerininkams ir sovietams, nebuvo taip žiauriai elgiamasi su Buivydžių seniūnijoje esančiais miškais kaip dabar.

Šiuo klausimu 2015 m. teko kreiptis į  Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio vyriausiąjį specialistą Ramūną Stankevičių, 2016 m.  į Valstybinės miškų tarnybos direktorių Paulių Zolubą, ministrą Kęstutį Trečioką. Jų atsakymai rodo, kad visi šie Konstitucijos bei įstatymų pažeidimai, jaučiant nebaudžiamumą, daromi Jūsų vadovaujamos sistemos pareigūnų, kurie projektuoja ir leidžia kirsti, paliekant neatkurtus plynai iškirstus plotus. O piliečių kreipimasis tik pagreitina kirtimus.

Galima manyti, kad nusikalstamas elgesys miškuose bei gaunamas iš kirtimų momentinis pelnas gali turėti organizuotos sistemos požymių.

Gerb. Ministre,  jei Jus manot, kad su tais pačiais valdininkais, kurie jau eilė metų naikina miškus Jus galėsit ką nors pakeisti – tai klystat. Reikia rimtų pasikeitimų. Ir įstatyminių.

Vilniau rajono miškų tragedija dar lemia tas, kad čia nėra tam tikros valdžios, o tomaševskių grupuotė, veikiančia partijos pavidalų, niekada to krašto ateitimi nesirūpino, o tik tuo, kad išlikti valdžioje.

Norėtųsi, kad kažkas iš Jūsų aplinkos, jei dar yra nepriklausomas nuo iki šiol veikiančių ministerijos sistemoje įstaigų ir valdininkų, kažkiek ištirpęs sniegui, aplankytu paminėtus miškus ir duotu savo įvertinimą. Tuo labiau, kad aukuras ant Nėrės kranto, pilkapiai ir pilkapynai, senoviniai vietovių vardai rodo, kad Buivydžiuose žmonės galėjo apsigyventi net ankščiau, negu Vilniuje. Manau, kad būtina sustabdyti savo istorijos ir gamtos naikinimą.

Linkiu Jums sėkmės ir ryžto. Lietuvos Respublikos pilietis Ryšard Maceikianec.

2017 02 12 d. Vilnius

PS. Laiškas siunčiamas ir tradiciniu paštu.

Nuotraukose: Girdžiūnų miškas ir Veseluchos pilkapynas.

Atsakymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,

tel. (8-5) 266 3661, faks. (8-5) 266 3663, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://www.am.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

 

R. Maceikianec, Vilnius  2017 03 23 Nr. (12-1)-D8-2271

Į 2017-02-12      Prašymą

DĖL PRAŠYMO NAGRINĖJIMO

Nagrinėdami Jūsų prašymą dėl privačių miškų Gaižiūnų miške niokojimo, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškininkystės skyriaus vedėjas Z. Glazko ir šio skyriaus vyr. specialistė Z. Bitvinskaitė, dalyvaujant Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio vyr. specialistui M. Juškauskui, š. m. kovo 8 d. patikrino Gaižiūnų miško (Nemenčinės miškų urėdijos Arvydų girininkijos 147-150 kvartalai) privačiose miško valdose nuo 2016 m. birželio mėn. vykdytus kirtimus ir kirtaviečių atkūrimo būklę. Veiklą, vykdytą iki 2016 m. birželio mėn., nagrinėjo Valstybinės miškų tarnybos sudaryta komisija ir apie tai Jus informavo 2016 m. birželio 3 d. raštu Nr. (12-2)-D8-4386 „Dėl prašymo".

Tikrinimo, vykusio 2017 m. kovo 8 d. nustatyta, kad daugelis Jūsų prašyme nurodytų teiginių atitinka tikrovę. Kertant mišką einamaisiais miško kirtimais 147 miško kvartalo 8, 9, 10, 15 ir 16 sklypuose nesivadovauta Miško kirtimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro -2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. Dl-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo", 55 punkte nustatytais ugdomųjų miško kirtimų pagrindiniais tikslais - formuoti tikslinę medynų rūšių sudėtį, reguliuoti jų struktūrą ir tankį. Medynai neugdyti, kirtimų metu iškirsti tik valksmai ir storiausi medžiai prie valksmų. Pagal Miško kirtimo taisyklių 70 punkto reikalavimus, einamuosiuose kirtimuose valksmai turi būti kertami tik tuo atveju, kai valksmuose iškertama ne daugiau kaip 60 proc. iškertamo biržės tūrio, tačiau šioje biržėje valksmuose iškirsta daugiau kaip 60 proc. iškirsto tūrio. Kertant mišką nesilaikyta Miško kirtimo taisyklių 59 punkto nuostatų dėl ugdomaisiais miško kirtimais kirstinų ir po kirtimų paliekamų medžių atrinkimo: kirsti geriausi medžiai, paliekant kirstinus medžius. Vykdant plynąjį pagrindinį miško kirtimą 147 miško kvartalo 14 sklype spygliuočių kelmų aukštis neatitinka Miško sanitarinės apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D l-204 „Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo", 43 punkto reikalavimų (kai kurių spygliuočių kelmų aukštis didesnis kaip 0,5 m), o biologinei įvairovei išsaugoti palikti medžiai neatitinka Miško kirtimo taisyklių 9.1. punkto reikalavimų. Išduodant leidimą kirsti mišką 150 miško kvartalo 35 sklype leista vykdyti einamuosius miško kirtimus, pažeidžiant Miško kirtimų taisyklių reikalavimus ir klaidingai nurodant, kad šie kirtimai vykdomi pagal miškotvarkos projektą. Nustatyta, kad vidinės miškotvarkos projekte kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai formuojant erdves suprojektuoti 150 miško kvartalo sklypuose Nr. 31, 32, 35 ir 36, iš viso 6,1 ha plote, nors vadovaujantis Miško kirtimų taisyklių nuostatomis, jie galimi tik dalyje 35 miško sklypo prie kultūros paveldo objekto (pilkapyno). Vykdant šiuos miško kirtimus pilkapio dirvožemis buvo pažeistas. Kaip mus informavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus specialistai, sklypo savininkas dėl to buvo nubaustas administracine bauda. Pagal Miško kirtimo taisyklių reikalavimus III ir IVA miškų grupių miškuose kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais medžiai ir (ar) krūmai gali būti kertami prie miškuose esančių lankomų ir (ar) saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų, turizmo trasų, pažintinių ir rekreacinių takų. Erdvių formavimo miško kirtimais siekiama pagerinti kraštovaizdžio objektų apžvelgiamumo vizualines savybes. Šie miško kirtimai vykdomi prie esamų rekreacinės infrastruktūros objektų, leidžiant iškirsti visą sumedėjusią augmeniją iki 0,1 ha dydžio plote. Tačiau vykdant kraštovaizdžio formavimo miško kirtimus 150 miško kvartalo sklypuose Nr. 31, 32, ir 36, iš viso 4,7 ha plote iškirsti valksmai, pažeidžiant kraštovaizdžio formavimo miško kirtimų vykdymo principus (darko kraštovaizdį) ir neleidžiama pagal Miško kirtimų taisyklių reikalavimus.

Patikrinta anksčiau iškirstų miškų atkūrimo kokybė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 15 straipsnio 4 ir 5 dalimis, iškirstas miškas turi būti atkuriamas (dirbtiniu arba savaiminiu būdu) ne vėliau kaip per 3 metus po kirtavietės atsiradimo ir, kol susiformuos jaunuolynas, miško želdiniai arba žėliniai turi būti prižiūrimi ir saugomi. Nustatyta, kad po paskutinio patikrinimo, vykusio 2016 gegužės 24 d., Girdžiūnų miške miškų atkūrimo darbai, želdinių/žėlinių priežiūra ir apsauga, jaunuolynų ugdymas nevykdytas. Nors anksčiau nustatyta, kad 147 ir 149 kvartaluose būtina atlikti želdinių ir žėlinių priežiūrą, iškertant netikslines medžių rūšis drebules ir kt., ir suformuoti tikslinių medžių rūšių (P, E, B) jaunuolynus, tačiau iki šiol minėti darbai neatlikti: 149 miško kvartale besiformuojantis savaiminis drebulynas neatitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. Dl-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų", (toliau -Nuostatai) 11 punkto reikalavimų, kitose atkurtose ir atsikuriančiose kirtavietėse eglės ir pušies želdinių priežiūra ir apsauga nevykdoma - tikslinių medžių rūšių želdiniai apaugę avietėmis ir minkštaisiais lapuočiais, pušies želdiniai pažeisti kanopinių žvėrių, nesilaikant Nuostatų 20 punkto reikalavimų, išskyrus želdinius, augančius 149 miško kvartalo l ir 6 sklypuose. Tikrinimo metu 147 kvartale rasta sena kirtavietė, kurioje Nc augavietė atžėlusi drebulėmis. Vadovaujantis Nuostatų 38 punktu, miškas šioje kirtavietėje neatkurtas. Būtinas žėlinių pertvarkymas (rekonstrukcija).

Vadovaujantis patikrinimo medžiaga, Aplinkos ministerija kovo 20 d. raštu Nr. (12-1)-D8-2100 „Dėl Girdžiūnų miško patikrinimo rezultatų" kreipėsi į Valstybinę miškų tarnybą, nurodydama įvertinti nustatytus faktus ir veiklą, valdų savininkams taikyti administracinio poveikio priemones dėl nustatytų pažeidimų pašalinimo, griežtinti vidinės miškotvarkos projektų rengimo, miško kirtimo ir atkūrimo darbų kokybės kontrolę. Be to, Aplinkos ministerija 2017 m. numato peržiūrėti teisės aktų, reglamentuojančių kirtimus ir miško atkūrimo kokybę ir, esant būtinybei, parengti ir teikti svarstyti institucijoms ir visuomenei jų pakeitimo projektus.

Dėkojame už Jūsų pilietiškumą ir rūpestį.

Aplinkos viceministras                                             Martynas Norbutas

Zita Bitvinskaitė, 8~5~272 7813, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumento paieškos nuoroda:    C:\Users\Z-Glazko\Documents\RM  2017   03   20.d.

***

2017 08 05 d. Vilnius

Lietuvos Respublikos Aplinkos viceministrui Gerb. Martynui Norbutui

Gerb. Ministre, 2017 02 12 kreipiausi į gerb. ministrą Kęstutį Navicką prašydamas sustabdyti Vilniaus rajono Buivydžių seniūnijoje esančio Girdžiūnų miško ir Veseluchos pilkapyno niokojimą.

2017 03 23 d. gavau Jūsų raštą Nr. (12-1)-D8-2271 „Dėl prašymo nagrinėjimo“, kuriame sakoma, kad faktai pasitvirtino ir bus taikomi poveikio priemonės, skirtos nustatytų pažeidimų pašalinimui.

Galiu tik apgailestauti, kad laikui bėgant nepajudinta nė piršto tvarkant ir atsodinant Girdžiūnų mišką, o sklypas aplink Veseluchos pilkapyną paliktas kaip akivaizdus pavyzdys, kaip piktybiškai galima tyčiotis iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, Lietuvos istorijos ir istorinio paveldo, gamtos apsaugos, žmogaus moralės ir padorumo. O kad nereikėtų tvarkyti suniokoto sklypo ir pilkapyno, Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius organizuoja pirkimą – nepirkimą, siekdamas padėti pažeidėjui išvengti atsakomybės ir nevykdyti jokių tvarkymo darbų.

Laukdamas dar vieno Jūsų atsakymo iš esmės ir veiksmų, norėčiau dar kartą priminti, ką apie tai mano garbaus amžiaus piliečiai, gyvenantys šiose vietovėse: kad XX amžiuje, keičiantis Lietuvos okupantams – lenkams, hitlerininkams ir sovietams, niekada taip žiauriai nebuvo elgiamasi su Buivydžių seniūnijos miškais (tokia pati padėtis miške prie Čerelių kaimo, prie Vilkinės, Pilviškių ir tt.) , kaip tai daroma dabar.

Lietuvos Respublikos pilietis  Ryšard Maceikianec

10212 Vilnius

Švyturio g-vė 25 b.4

PS. Laiškas siunčiamas ir tradiciniu paštu.

Atsakymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius,

tel. (8-5) 266 3661, faks. (8-5) 266 3663, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://www.am.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370

Ryšardui Maceikianecui, Vilnius

2017-09-08  Nr. (12-1)-D8-6154

Į 2017-08-05 prenešimą

DĖL PRANEŠIMO

Išnagrinėjome Jūsų pranešimą dėl privačių miškų Gaižiūnų (teisingai Girdžiūnų) miške ir Veseluchos pilkapyno niokojimo. Informuojame, kad atsižvelgdamas į privačių miško valdų patikrinimo, vykusio gavus Jūsų 2017 m. vasario 12 d. prašymą, rezultatus, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus teritorinis poskyris raštu nurodė miško savininkams, kurių valdose nustatyti trūkumai, sutvarkyti plynai iškirstų biržių kirtavietes, atlikti miško želdinių priežiūros ir jaunuolyno ugdymo darbus iki nustatyto termino. Neatlikus nurodytų reikalavimų iki nustatyto termino, bus taikomos administracinių nusižengimų poveikio priemonės.

Informuojame, kad formuojant erdves kraštovaizdžio formavimo miško kirtimais, vykdytais prie kultūros paveldo objekto (Veseluchos pilkapyno), iškirstose erdvėse miško neprivaloma atsodinti, kadangi erdvių formavimo miško kirtimais siekiama pagerinti kraštovaizdžio objektų apžvelgiamumą.

Aplinkos viceministras   Martynas Norbutas

Zbignev Glazko, 8~5~272 5868, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

100 Atkurtai Lietuvai

Vilnius, 2017 09 25 d.

Vilnius, 2017 09 25 d.

Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkui gerb. Kęstučiui Mažeikai


Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariui Pauliui Saudargui


Gerb. Seimo nariai.

Jau kelerius metus iš eilės negailestingai naikinami miškai Vilniaus rajono Buivydžių seniūnijoje, keičiant šios teritorijos kraštovaizdį, sutrikdant drėgnumo balansą, skurdinant augaliją ir gyvūniją. Kertami nebrandūs miškai, jie neatsodinami, kirtimo plotai netvarkomi, ir per porą metų jie tampa šabakštynais, pavojingais gaisro požiūriu. Tai vyksta Girdžiūnų miške, miškuose prie Čerelių, Kirtimų, Padabčių, Senujų Pilviškių ir t. t. Matyt, ne be pagrindo vietiniai gyventojai pastebi, kad niekada XX amžiuje, keičiantis Lietuvos okupantams – lenkams, hitlerininkams ir sovietams, nebuvo taip žiauriai elgiamasi su Buivydžių seniūnijoje esančiais miškais kaip dabar.

Ypač nusikalstamai pasielgta šiais metais su Girdžiūnų mišku, kurio kirtimo plotose yra Veseluchos istorinis pilkapynas. Kirtimo plotas ir pilkapynas suniokoti, po kirtimų neatlikti jokie tvarkymo darbai, visos šakos ir kitos liekanos paliktos veistis miško kenkėjams. Tai akivaizdus pavyzdys, kaip galima piktybiškai tyčiotis iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, Lietuvos istorijos ir istorinio paveldo, gamtos apsaugos ir žmogaus moralės.

2017 02 12 kreipiausi į Aplinkos ministrą gerb. Kęstutį Navicką; 2017 03 23 gavau Aplinkos viceministro Martyno Norbuto atsakymą, raštas Nr. (12-1)-D8-2271, kad faktai pasitvirtino ir kad „[…] Vadovaujantis patikrinimo medžiaga, Aplinkos ministerija kovo 20 d. raštu Nr. (12-1)-D8-2100 „Dėl Girdžiūnų miško patikrinimo rezultatų“ kreipėsi į Valstybinę miškų tarnybą, nurodydama įvertinti nustatytus faktus ir veiklą, valdų savininkams taikyti administracinio poveikio priemones dėl nustatytų pažeidimų pašalinimo, griežtinti vidinės miškotvarkos projektų rengimo, miško kirtimo ir atkūrimo darbų kokybės kontrolę.“

Kadangi per pusę metų pilkapyno teritorijoje ir jo prieigose nebuvo atlikta jokių tvarkymo darbų, 2017 08 05 teko dar kartą kreiptis į Aplinkos viceministrą Martyną Norbutą ir priminti jam, kad patikrinimo metu nustatytų šiurkščių pažeidimų kalti asmenys nepašalino. 2017-09-08 gavau Nr. (12-1)-D8-6154 viceministro atsakymą, kad „[…], Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus teritorinis poskyris raštu nurodė miško savininkams, kurių valdose nustatyti trūkumai, sutvarkyti plynai iškirstų biržių kirtavietes, atlikti miško želdinių priežiūros ir jaunuolyno ugdymo darbus iki nustatyto termino. Neatlikus nurodytų reikalavimų iki nustatyto termino, bus taikomos administracinių nusižengimų poveikio priemonės.“

Praėjo beveik metai. Veseluchos pilkapynas ir kirtimo plotai aplink jį netvarkomi. Iš atsakymų matyti, kad ministerija stengėsi apsaugoti ne miškus, o pažeidėjus, ir kad ne ministras ar viceministras priima sprendimus, o kažkoks Zbignev Glazko.

Kreipiuosi į Jus, gerb. Seimo nariai, siekdamas, kad būtų laikymosi Konstitucijos ir įstatymų, taip pat ir gamtos bei miškų atžvilgiu. Jums leidžiant masiškai naikinami miškai, istorinis paveldas ir keičiamas Lietuvos kraštovaizdis, taip dar labiau skatinant piliečių emigraciją, kuri jau peržengė saugumo ribas.

Tikiuosi gauti iš Jūsų atsakymą, kada bus sutvarkytas Veseluchos pilkapynas, Girdžiūnų miškas ir kiti kirtimo plotai.

Pagarbiai, LR pilietis R.Maceikianec


Atsakymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius    Tel. (8 5) 239 6741    Faks. (8 5) 239 6379    EI. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Valstybinės miškų tarnybos                                         2017-09-28  Nr. S-2017-8555

Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio vedėjui Sauliui Gateliui


Kultūros paveldo departamento direktorei Dianai Varnaitei


Kopija

Ryšard Maceikianec


DĖL GIRDŽIŪNŲ MIŠKO IŠKIRTIMO BEI ŠIO MIŠKO IR VESELUCHOS PILKAPYNO SUTVARKYMO

Komitetas gavo R. Maceikianec prašymą dėl Giržiūnų miško iškirtimo bei šio miško ir Veseluchos pilkapyno sutvarkymo.

Komitetas nagrinėdamas šį raštą gavo informaciją, kad miško savininkams, kurių miško sklypuose tikrinimo metu buvo nustatyti trūkumai, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus teritorinis poskyris 2017-05-05 išsiuntė laiškus su raginimu pašalinti trūkumus. Dėl plynuose biržėse paliktų per aukštų kelmų, terminas jų sumažinimui, nustatytas iki š. m. liepos l d., kol galioja kirtimo leidimas, dėl jaunuolynų ugdymo ir želdynių priežiūros, terminas nustatytas iki š. m. spalio l d. Pasibaigus terminams, bus atliktas pakartotinas tikrinimas.

Dėl Veseluchos pilkapyno tyrimą atlieka Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Prašome Jūsų atlikus pakartotinus tikrinimus apie savo išvadas informuoti komitetą bei pareiškėją.

PRIDEDAMA. 9 lapai, pirmajam ir antrajam adresatui.

Komiteto pirmininkas

Kėstutis Mažeika

Jolita Jakučionytė, tel. (8 5) 239 6742, ei. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Atkurtai Lietuvai 100

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com