…Nie należy zapominać, że demokracja to jeszcze nie wolność. Demokracja to tylko równość. Dopiero liberalizm jest ­wolnością. Połączenie równości z wolnością ma wreszcie stwarzać ów ideał, który wszyscy pragniemy osiągnąć. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai 

Nuorašas: Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui, pareigūnui, ginančiam viešąjį interesą

2020m. birželio 4 d., Vilnius

Panktą kartą. Prašymas pradėti vykdyti prisiimtus įsipareigojimus savai Tautai
Pilieti prezidente, nesulaukiu atsakymo į mano jau ketvirtą kartą pasiųstą Jums 2020 03 22 d. prašymą pradėti vykdyti savo Tautai prisiimtus įsipareigojimus. Negaudamas prezidento pareigybei priderančio atsakymo, esu priverstas kreiptis į Jus penktą kartą.
Kaip eilinis pilietis vis dar nematau kito būdo paskatinti Jus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikalavimų bei Jūsų viešai duotos Tautai priesaikos – būti visiems Lietuvos piliečiams vienodai teisingas.

Iš prezidentūros darbuotojos Vidos Petrylaitės paskutinio laiškelio galima spėlioti, kad Jums nepavyko suformuoti darbingos komandos. Akivaizdu, kad Jūsų komandoje trūksta patyrusių, pilietiškos valstybingumo kultūros siekiančių teisininkų.
Kažkiek stebina, kai prezidentūros teisininkai negali suprasti Lietuvos Respublikos Konstitucijos turinio ir jiems atrodo, kad Konstitucijos 29 straipsniui, kuris draudžia teikti privilegijas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, dar reikalingas papildomas Konstitucinio Teismo išaiškinimas. Tuo labiau, kad aš, kaip eilinis pilietis, dėl tokio išaiškinimo kreiptis į Konstitucinį Teismą negaliu, o prezidentas, abejodamas kai kurių lietuvių kalbos žodžių prasminėmis reikšmėmis, gali kreiptis ne tik į kalbos specialistus, bet ir į Konstitucinį Teismą. Kita šio reikalo pusė svarbi tuo, kad Konstitucinio Teismo teisėjai, išėję į pensiją, taip pat pagal LR Konstitucijos 29 ir 52 straipsnius tampa antikonstitucinių privilegijų gavėjais. Dėl to jų išvada patektų į interesų konfliktą, todėl prognozuojama tikimybė, kad suinteresuotų asmenų išvada bus šališka.
Pilieti prezidente, Jums turbūt yra gerai žinoma, kad net Europos Sąjunga yra susirūpinusi mūsų valstybės nykimu ir laiko tai mūsų šalies pagrindine problema. O tai yra pasekmės ir politinės korupcijos, ir to antikonstitucinio neteisingumo, kai Tautos uždirbtos biudžetinės lėšos nepagrįstai ir nepelnytai dalijamos sovietmečio ir naujai nomenklatūrai, sąmoningai ir ciniškai didinant turtinę atskirtį.
Pilieti prezidente, demokratinėse šalyse valstybės vadovai ir kiti pareigūnai reguliariai susitinka su žurnalistais ir atsako į visuomenei rūpimus klausimus. Gal ir Jūs pradėkit taikyti tokią praktiką, kad ir mes galėtume Jus paklausti, o Lietuvos visuomenė galėtų suprasti, kodėl būtent Jūs, laužydamas duotą priesaiką, palaikot Konstitucijai bei demokratijos ir laisvės principams prieštaraujančią privilegijų sistemą sovietmečio ir naujai nomenklatūrai. Ar tai derinasi su Jūsų paskelbta programa dėl gerovės valstybės siekio? Ar Jūs gerovės valstybę siekiate kurti tik pasirinktajai mažumai?
Pilieti prezidente, laukiant Jūsų pareigybei prideramo atsakymo į mano 2019 09 30 d. prašymą, prašau pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus. Ši prašymo kopija siunčiama žiniai ir kitiems pareigūnams, kad bendromis jėgomis būtų išspręsta opi Lietuvos problema, kuri jau seniai neegzistuoja kituose ES šalyse.
Lietuvos Respublikos pilietis, Žurnalistų sąjungos narys Ryšard Maceikianec
Priedas: 3 l..

2019 09 30 d. prašymo tekstas:
Vilnius, 2019 09 30
Lietuvos Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai
Kopija: Lietuvos žurnalistų sąjungai
Prašymas pradėti vykdyti prisiimtus savai Tautai įsipareigojimus
Pilieti Prezidente, Jūs paskelbėt, kad Lietuva, Jums esant valstybės vadovu, taps gerovės valstybė. O dabar, kaip praneša viešosios informacijos priemonės, Jūs tam tikslui norėtume rasti 2020 metų biudžete 100 mln. eurų socialinėms reikmėms.
Tenka apgailestauti, kad kol kas paminėti veiksmai labai primena Jūsų pirmtakės, D. Grybauskaitės, profesionalios marksizmo – leninizmo propagandistės, elgesį.
Jūs kaip ekonomistas negalite nematyti nusikalstomai išplėtotos antikonstitucinių privilegijų sistemos sovietmečio ir naujai nomenklatūrai, kai pensinio amžiaus piliečiai yra padalinti į dvi grupes: tie, kuriems pensijos mokamos per „Sodrą“, ir tie, kuriems, be senatvės ar invalidumo pensijų, nustatytų LR Konstitucijoje, papildomai, ne iš Sodros, o iš valstybės biudžeto mokamos valstybinės pensijos ar rentos, nors vieni ir kiti dirbdami mokėjo vieną „Sodros“ mokestį.
Kaip konstitucinės santvarkos garantas manome žinote, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. draudžia teikti privilegijas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, o 52 str. nustato, kad valstybė laiduoja piliečiams teisę gauti tik senatvės ir invalidumo pensijas. Be to Sodros įstatymas numato vientisą pensijų šalies sistema, nors, pagal dabartį, slaptai nuo visuomenės ir visuomenės informavimo priemonių biudžeto sąskaita veikia daugybė komisijų, renkančių charakteristikas, rekomendacijas, draugų ir „товарищей“ palaikymo atsiliepimus ir to pagrindu skiriamos privileginės valstybinių rentų, pensijų ir kitu pavidalu išmokos likusių piliečių sąskaita.
A.Butkevičiaus vyriausybė turimais duomenimis 2015 m. valstybines pensijas ir kitas privileginio pobūdžio išmokas gavo 106 tūkst. 385 asmenys, kuriems metų bėgyje išmokėta 132 mln. 572 tūkst. eurų.
Laikui bėgant tie skaičiai tik didėjo, o pagal D. Grybauskaitės viešai reiškiamą palaikymą nomenklatūrai, manome, kad jau seniai peržengta 150 mln. eurų metinė riba.
Sveiku protu nesuvokiama, kodėl ir už ką gauna iš šalies biudžeto materialinės privilegijas sovietmečio prokurorai, teisėjai, KGB bendradarbiai, marksizmo – leninizmo dėstytojai ir t.t., tuo metu, kada trečdalis Lietuvos piliečių gyvena žemiau skurdo ribos, kada trūksta pinigu vaikų maitinimui, švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugos sistemai?!
Toks vienareikšmiškai grubūs, milžiniško masto Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų pažeidimas ne tik stabdo šalies ekonominį vystymą, bet sukuria normaliai valstybės raidai pavojingą neteisingumo, savivalės, teisinio nihilizmo ir valstybės užvaldymo atmosferą bei nevilties jausmą, kurie veda prie valstybės pamatų ardymo ir Lietuvos istorijoje neregėto jaunų žmonių emigracijos masto.
Manome, kad darbštūs, kantrūs ir ištvermingi lietuviai kitose sąlygose mielai dirbtų Lietuvai ir savo šeimoms. O dirbti tik tam, kad “turėtų teisę gyventi geriau” sovietmečio ir naujoji nomenklatūra, jie, tikėtina, niekada nepanorės.
Tuo labiau, kaip rodo mūsų pastebėjimai, žymiai daliai tos nomenklatūros tų pinigų savoms reikmėms nebereikia – jie arba jau kaupia anūkams ir proanūkams, arba rudens – žiemos – pavasario sezoną praleidžia vakarų kurortuose ir ten palieka sunkiai kuriamo mūsų šalies nacionalinio produkto dalį.
Tiesą sakant, tarp šių apie 110 tūkst. papildomų pensijų gavėjų yra dvi nedidelės grupės piliečių – politiniai kaliniai ir tremtiniai bei daugiavaikės motinos, panaudojamos kaip priedanga, kuriems mes, piliečiai, privalome padėti ir juos gerbti. Bet tą reikėtų daryti pagarbiai, sutinkamai su Konstitucija per teisingai sutvarkytos senatvės ar invalidumo pensijas, nežeminant jų iškreiptai įformintomis išmokomis kartu su sovietmečio ir naująja nomenklatūra.
Labai apgalėtina, kad dabartiniai Konstitucinio Teismo teisėjai šitoje situacijoje rodo ypatinga nepagarba Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nors gauna didelį atlygį, o po 9 metų kadencijos visi jie tampa privilegijuotaisiais. Vietoj to, kad siūlyti būdą, kaip grąžinti į biudžetą neteisėtai gaunamos nuo 2003 metų jų kolegų finansinės privilegijas po sėkmingo sprendimo V.Adamkaus „šlepečių” byloje, buvo priimtas sprendimas, kad tų neteisėtų išmokų jiems mažinti negalima?!
Nepaprastai liūdna, kad ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė nevykdo savo pagrindinės konstitucinės pareigos, numatytos Konstitucijos 134 str. ir neprižiūri (ar sąmoningai “nemato”), kad neteisėtai naudojamas valstybės biudžetas.
Antikonstitucinių privilegijų mastas veda mus prie politinio ir moralinio regreso – mes nesukūrėme ir nekuriame demokratinės pilietinės valstybės bei laisvos visuomenės, kurioje santykiai tarp piliečių būtų grindžiami tiesa, teisingumu ir meile. Būtent todėl socialinė atskirtis mūsų šalyje didžiausia visoje Europos Sąjungoje.
Materialinė atskirtis, kuri kuriama biudžetinių lėšų pagalba, vis didina ir žmogiškąją, moralinę atskirtį. Beveik tapo norma, kai sovietmečio – naujos nomenklatūros atstovai viešai nusikalstomai žemina piliečius, vadina juos šunauja, banditais, vagimis ir durniais. Nekalbant apie tai, kas daroma atokesnėse vietovėse tyliai, be įgarsinimo. Nė vienas iš tų veikėjų, sutinkamai su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 str. ir atitinkamu Baudžiamojo kodekso straipsniu, iki šiol nepatrauktas atsakomybėn.
Tas nebaudžiamumas vis didina “elito” įžūlumą su antivalstybinės nuostatos požymiais. Ryškiausiu šių laikų pavyzdžiu yra Vilniaus mero Šimašiaus veikla. Šis veikėjas be tardymo ir teismo D. Grybauskaitės sprendimu “atleistas” nuo baudžiamos atsakomybės taip vadinamoje Masiulio byloje daro viską, kad Lietuvos Respublikos sostinėje, Vilniuje, negalėtų po valstybės atkūrimo šimtmečio atsirasti viešoje vietoje, Lukiškių aikštėje, konstitucinis valstybės herbo – Vyčio simbolis. Prie progos verta pastebėti, kad nė vienas iš besikečiančių Lietuvos teritorijos okupantų neišdrįso sunaikinti istorinį, vienintelį Vilniuje Vyčio atvaizdą ant Aušros vartų. Nebent, Jums nepastebint, tą padarys Šimašius.
Pilieti Prezidente, manome, kad verta Jums įsisąmoninti ir tai, kad kaimyninėse ES šalyse - Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje nuo tokių sovietinio tipo privilegijų atsisakyta iškart po nepriklausomybės paskelbimo ir prie jų negrįžta. Be abejonės, kad ir kitos postkomunistinės šalys, dabartiniu metu priklausančios ES, pasielgė panašiai.
Vakarų, pasiturinčioje Europoje, irgi taupiai leidžiamos tautų biudžetines lėšos. Pavyzdžiui, Prancūzijos prezidentas po vienos ar dviejų kadencijų saugomas ir išlaikomas valstybės sąskaita tik vieno mėnesio bėgyje. Po to jis pats turi pasirūpinti savimi ir skirtingai nei pas mus, neturi jokių apartamentų ir būstinių, jokių mašinų, būriu patarėjų, padėjėjų, apsauginių ir vairuotojų, išlaikomų tautos sąskaitą. Tas pats kitose šalyse. Tai kyla klausimas, kodėl mes turime išlaikyti, pvz. multimilionerę D. Grybauskaitė? Ar dėl to, kad liko su sovietų okupantais net po Nepriklausomybės paskelbimo? Kad Lietuvą praskolina visiems laikams, siekdama naudos sau? Ar kad apdovanojo net Lietuvos tautos genocido vykdytoją?!
Gal šitos lėšas geriau būtų nukreipiamos skurstantiems vaikams, kuriems ji demonstravo nenuilstamą meilę? Tuo labiau, kad jos pavardė figūruoja paskelbtame spaudoje asmenų, įtariamų bendravimu su KGB, sąraše.
Tas pats ir su politinėms partijomis. Konstitucijoje, ant kurios Jus, padėjęs ranką, pilieti Prezidente, prisiekėt Tautai, irgi nėra nė mažiausios užuominos apie partijų išskirtinumą ir leidimą prabangiai jiems gyventi skurstančios Tautos sąskaita.

***
Pilieti Prezidente, Jūs ir mes esame Lietuvos Respublikos piliečiais ir turime vienodas teises. Jūs, nepriverstine valia, pareiškėt norą tapti šalies prezidentu, buvot išrinktas ir prisiekėt Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas.
Tokiu būdu Jūs įgijote didžiulius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos reikia vykdyti. Kaip prezidentui ir kaip vyrui.
Pilieti Prezidente, gerovės valstybė – tai ne tik 100 ml. eurų, kuriuos Jūs galimai rasite socialinėms reikmėms. Tai pirmiausia Konstitucijos ir įstatymų vykdymas, tai atitinkama pasitikėjimo atmosfera šalyje ir atviras bei nuoširdus dialogas su piliečiais, grindžiamas tiesa, teisingumu ir meile. Kito kelio demokratiniame pasaulyje kol kas nerasta. Jei Jums šis sveikos Lietuvos gyvensenos atgaivinimo kelias netinka - galite tapti paminėtos sistemos įkaitu ir bendrininku.
Linkiu Jums sėkmės ir tikiu, kad skirtingai nuo Jūsų pirmtakės, Jūsų aparato darbuotojos jau nesiųs piliečiams ir man atsakymų pagal D. Grybauskaitės klišes, kad neva su laiškų yra susipažindinta. Suprask, kad jos ne tik įregistravo laišką, bet ir kažkiek jį pavartė.
Lietuvos Respublikos pilietis, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Ryšard Maceikianec

Atsakymas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJA
Ryšardui Maceikianec                                                   2020- 06 -10 Nr. (l D-2721 )-2D-3034
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                     Į 2020-06-04 kartotinį prašymą

DĖL JŪSŲ KARTOTINIO PRAŠYMO
Gerbiamasis Ryšardai Maceikianec,
Su Jūsų 2020 m. birželio 4 d. kreipimusi „Prašymas pradėti prisiimtus įsipareigojimus savai Tautai", adresuotu Lietuvos Respublikos Prezidentui, yra susipažinta.
Atsižvelgdami į Jūsų kartotinį prašymą atsakyti į Jūsų 2019 m. rugsėjo 30 d. kreipimąsi, norime pastebėti, kad Jums jau buvo atsakyta Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. spalio 29 d. raštu Nr. (lD-3428)-2D-5307 „Dėl Jūsų prašymo", Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (lD-4260)-2D-6632 „Dėl Jūsų kreipimosi", Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2020 m. vasario 3 d. raštu Nr. (lD-28)-2D-646 „Dėl Jūsų kreipimosi", Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2020 m. balandžio 21 d. raštu Nr. (1D-1359)-2D-2113 „Dėl Jūsų kreipimosi".
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio 2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 25A-276, 34 punktas nustato, kad kartotiniai prašymai tuo pačiu klausimu nenagrinėjami. Kartotiniais laikomi prašymai, kuriuose nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu nepriklausomai nuo to, ar prašymas pateikiamas tokiu pačiu būdu, kaip ankstesni prašymai tuo pačiu klausimu, ar kitu būdu. Atsižvelgiant į tai, Jūsų kreipimasis nebus nagrinėjamas.
Šis Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos atsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba tiesiogiai Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pagarbiai,
Kanclerė Algė Budrytė
Originalas nebus siunčiamas
Ž. Švilpaitė, tel. 8 706 64 047, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tikime laisve
Biudžetinė įstaiga Tel. 8 706 64 154 Duomenys kaupiami ir saugomi
S. Daukanto a. 3,01122 Vilnius Faks. 8 706 64 145 Juridinių asmenų registre
Svetainės adresas: http://www.prezidentas.lt Kodas 188609016

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com