…Najcharakterystyczniejszą cechą systemu komunistycznego jest natomiast totalna niewola ludzkiego ducha, zniewolenie ludzkiej myśli, ludzkiego intelektu. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI

JO EKSCELENCIJAI GITANUI NAUSĖDAI
Žiniai: Lietuvos Respublikos Vyriausybei
2022 m. birželio 14 d., Vilnius.
Dėl vengimo teikti informaciją apie priežastis, trukdančias vykdyti įsipareigojimus pagal Prezidento duotą priesaiką Tautai

Gerbiamas Prezidente, nesulaukęs valstybės vadovo pareigybę atitinkančio atsakymo į mano 2021 m. rugpjūčio 7 d. jau devintą kartą pasiųstą laišką, esu priverstas kreiptis į Jus dešimtą kartą. Kaip eilinis Lietuvos pilietis ir Žurnalistų sąjungos narys vis dar nematau kaip kitaip galėčiau vykdyti savo pilietinę pareigą paskatinti Jus laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų bei viešai Jūsų duotos priesaikos Tautai – būti visiems Lietuvos piliečiams vienodai teisingas.

Bėgant laikui vis labiau matosi Jūsų asmeninis nenuoseklumas ir abejingumas tam, kaip gyvena Tauta. LR Konstitucijos reikalavimų nesilaikymas rodo, kad Jūsų suburtai prezidentūros komandai trūksta kompetencijos. Įsivaizduokit, gerbiamas Prezidente, kad Jūs tuo pačiu esate ir Lietuvos pilietis, kas sudaro logišką prielaidą mums pabendrauti kaip tos pačios šalies piliečiams, turintiems tik skirtingas funkcines kompetencijas. Kai kurios Jūsų užuominos leidžia daryti išvadas, kad sieksite dar vienos kadencijos. Po to dar būsite išlaikomas ir saugomas su šeima skurstančios Tautos sąskaita iki gyvos galvos, nepriklausomai nuo to gerai ar tik formaliai atlikote valstybės vadovo pareigas. Ar tokia praktika atitinka teisingumo ir sąžiningumo kriterijus?
Paliginimui – Prancūzijos, didelės ir turtingos šalies, turinčios atominį ginklą prezidentas po vienos ar dviejų kadencijų saugomas ir išlaikomas valstybės sąskaita tik vieną mėnesį. Po to jis pats turi pasirūpinti savimi ir skirtingai nei pas mus, neturi jokių apartamentų ir būstinių, jokių mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomų mašinų, patarėjų, padėjėjų ir t.t. Panaši situacija ir daugelyje kitų šalių. Pavyzdžiui, Austrijos Prezidentas nebijo savo šalies piliečių, gyvai su jais bendrauja ir į darbą Vienos gatvėmis einą pėsčiomis.
Pilieti prezidente, ar Jūs pagalvojate apie to tarptautinio akto, kurį Lietuva ratifikavusi, teiginio „Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis ...“ esmę? Ar nepamąstote apie savo pirmtakės D. Grybauskaitės įvaizdį, naudojantis finansinėmis privilegijomis, kurių pagal jos turtinę padėtį tikrai nereikia. Juk perteklinė prabanga Tautos sąskaita, kai penktadalis šalies piliečių gyvena žemiau skurdo ribos, nesiderina nei su gera morale, nei su sąžiningumo kriterijais.
Nejaugi net dabar, okupanto užpultų ukrainiečių fone, kurie lieja kraują ir atiduoda gyvybes už savo ir mūsų laisvę, Jums neatrodo, kad absurdiška ir net nusikalstoma mokėti neproporcingai dideles antikonstitucines privilegines išmokas sovietmečio ir naujai nomenklatūrai, skurstančios žymios Tautos dalies sąskaita. Juk taip didinama atskirtis ir skatinama lietuvių emigracija kai taip būtinas Lietuvos visuomenės susitelkimas ir vienybė. Ant tų įstatymų, kuriais didinamos antikonstitucinės išmokos ir Jūsų , Prezidente, parašas.
Š. m. gegužės 27 d. Delfi paskelbė informacija apie Jūsų, neva, susirūpinimą piliečių gerove, kur, pagal Jus „...negali būti taip, kad dalis žmonių, kuriems buvo lemta gyventi vienoje Lietuvos vietoje, gyvena vis geriau ir geriau, kai kitose vietose žmonės nemato perspektyvos...“ .
Tai kada Jūs esate tikras, Prezidente? Ar tada, kai pasirašote įstatymus, kuriais didinamos antikonstitucinės išmokas sovietmečio ir naujai nomenklatūrai Tautos uždirbtų biudžeto lėšų sąskaita, ar tada, kai kalbate apie piliečių gerovę ir perspektyvas likti gyventi Lietuvoje? Kam pagal Jus, pilieti prezidente, sudaromos sąlygos oriai gyventi Lietuvoje – ypač reikalingoms mūsų šaliai daugiavaikėms šeimoms, kurių motinų pensijos net su simboline priemoka neviršija skurdo ribos, politiniams kaliniams ir tremtiniams, ar sovietmečio teisėjams ir prokurorams, kurie siuntė lietuvius į sovietų kalėjimus ir lagerius? Ar pagal Jus tai moralu? Nejaugi ir Jūs esate įsitikinęs, kad „...etika, moralė – ne šio pasaulio dimensijos“...?
Stebint socialiniuose tinkluose reklamuojamą tariamo „elito“ atstovų susidomėjimą (europietiškų institucijų vertinimais) demokratijos lygiu mūsų šalyje, verta pažymėti, kad milžiniškas, ne taikomas jokiose kituose ES šalyse mastas antikonstitucinių ir antidemokratinių privilegijų vienareikšmiškai stato mūsų šalį už demokratinių šalių sąrašo ribų. Įstatymų su Prezidento parašu nevienodas taikymas atskiroms savo šalies piliečių grupėms – tai savotiškai demokratijos nebuvimo lakmuso popierėlis, rodantis, kad Jūs, kaip ir Jūsų pirmtakai, vedate mus duobėtu ir raudonu keliu į niekur.
Nereikia būti iškiliu ekonomistu ar teisininku, kad suprastum, jog sovietų laikų pavyzdžiu žymiai išplėtota antikonstitucinių privilegijų sistema tarnauja vien gamybinio ir profesinio darbo našumo bei pilietinio aktyvumo slopinimui. Būtent todėl Lietuva vis tvirčiau užima ES autsaiderės vietą.
Be to, kaip piliečiai gali dalyvauti rinkimuose, kai jiems žinoma, kad apie ketvirtis milijono rinkėjų yra papirkinėjama biudžeto lėšomis valdančiųjų naudai. Ar tokie rinkimai gali būti pripažinti teisėtais ir teisingais?!
Prezidente, Jus išrinko Tauta ir jai esat atsakingas. Tauta yra vienintelis Lietuvos suverenas. Ar Jūs nematot reikalo nors kartkartėmis sužinoti Tautos nuomonė prieš reiškiant savo poziciją ar pasirašant įstatymus? Ar Jūs laikote save virš Tautos ir nepriklausomu nuo Tautos valios?
Pastebėtina, jog vos bakalaurė E. Dobrovolska pasiūlė įvesti į lietuvių kalbos abėcėlę rusišką X ir lenkišką W – Jūs tučtuojau pasirašote įstatymą. Ar Jums svarbiau už Tautos nuomonę ir Konstitucijos nuostatą pagyrimas Lenkijos prezidento , kurio padėjėjai ne kartą demonstravo antilietuvišką poziciją ir reiškė abejonės dėl dabartinių Lietuvos sienų? Nebrandžiai atrodo Jūsų pritarimas parlamentarės R. Šalašavičiutės pasiūlymui dėl antikonstitucinių privilegijų didinimo sovietmečio teisėjams ir prokurorams. Ar manot, kad pavartyti Konstituciją ir pasidomėti Tautos nuomone Jums yra per žema?
Ir tokiu pats būdu veikia Seimas, Vyriausybė, partijos, ministrai, kurie „turi nuomonę“, bet niekada nesidomina ką apie tai mano Tauta.
Prezidente, negavus atsakymo į mano devynis prašymus, tenka rašyti Jums jau dešimtą kartą. Vis neduoda ramybės mintis, kaip gi Jūs traktuojat duotą Tautai ir Dievui priesaiką – būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, būti visiems lygiai teisingas, visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Ar Jūs tai vertinate kaip garbingai prisiimtą pareigą, ar kaip ritualinį formalumą pakeliui į „sostą“ Daukanto aikštėje?
Manau, kad tokios ir panašos abejonės griaužia protą ir širdį žymiai daliai Lietuvos piliečių, kurie supranta, kad nuo to priklauso valstybingumo ateitis, demokratijos lygis, gyventojų nuotaikos ir (kaip nekeista) emigracijos mastas.
Mąstant apie Jūsų aparato darbą, peršasi mintis, kad galinga 170 asmenų prezidentūra nesugebėjo iki šiol paruošti savo darbo reglamento, kur butų numatytas normalus teisėtas ir logiškas valstybė vadovo bendravimas su piliečiais. Ar vis dar vadovaujatės 2013 m. kovo 27 d. D. Grybauskaitės laikų biurokratiniu pusgaminiu? Pastebėtina, kad į pirmą piliečio laišką, skirtą LR Prezidentui, nepriklausomai nuo turinio, atsakomam kad su laišku susipažindinta?! Į sekančius – kad jums jau atsakyta, žr. atsakymą į pirma laišką – „su laišku susipažinta“. Nors tokie iki pasidygėjimo formalūs atsirašinėjimai prieštarauja konstitucinei piliečio teisei gauti informaciją. Jie prasilenkia su atitinkamo Vyriausybės nutarimo nuostatoms ir Vyriausiojo administracinio teismo vertinimais.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. bei Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 6 str. prašau, Lietuvos Respublikos Prezidente, suteikti visuomenei rūpimą informaciją – kokios aplinkybės Jus privertė nesilaikyti duotos Tautai priesaikos būti visiems vienodai teisingu ir nepaisyti LR Konstitucijos nuostatų (29 ir 52 str.), draudžiančių taikyti privilegijas, kurios taikomos sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai, skiriant antrąsias antikonstitucines pensijas (apie 150 milijonų eurų kasmet), Tautos uždirbtų biudžeto lėšų sąskaita? Kokių tikslų siekiama dar labiau didinant Lietuvos piliečių socialinę atskirtį ir tokiu būdu skatinant piliečių emigraciją, kurios pasekmė – Tautos nykimas?
LR pilietis, Žurnalistų sąjungos narys Ryšard Maceikianec

Atsakymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS
ASMENŲ APTARNAVIMO SKYRIUS


RyšarduiMaceikianec

2022- Nr. (1D-1941)-2D-
Į 2022-06-14 kreipimąsi

DĖL JŪSŲ KARTOTINIO KREIPIMOSI

Su Jūsų kartotiniu kreipimusi, gautu 2022 m. birželio 14 d., susipažinome.
Atsižvelgdami į Jūsų kartotinį kreipimąsi, norime pastebėti, kad į Jūsų keliamus klausimus Jums buvo atsakyta:
1) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. spalio 29 d. raštu Nr. (1D-3428)-2D-5307 „Dėl Jūsų prašymo“,
2) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2019 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. (1D-4260)-2D-6632 „Dėl Jūsų kreipimosi“,
3) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2020 m. vasario 3 d. raštu Nr. (1D-28)-2D-646 „Dėl Jūsų kreipimosi“,
4) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2020 m. balandžio 21 d. raštu Nr. (1D-1359)-2D-2113 „Dėl Jūsų kreipimosi“,
5) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2020 m. spalio 5 d. raštu Nr. (1D-3983)-2D-5193 „Dėl Jūsų kreipimosi“,
6) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus 2021 m. spalio 6 d. raštu Nr. (1D-4226)-2D-5255 „Dėl Jūsų kartotinio kreipimosi“.
Prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio 2022 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 25A-53 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktas reglamentuoja, kad prašymai ir skundai gali būti nenagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais.
Pakartotinai norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad asmenis, kurie turi teisę gauti valstybines pensijas, šių pensijų skyrimo, panaikinimo, mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas. Minėtame įstatyme nenumatyta Respublikos Prezidento teisė skirti ar panaikinti valstybines pensijas.
Šis Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai (S. Daukanto a. 3, 01122 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos, arba tiesiogiai Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

Skyriaus vedėja Asta Bogušienė

A.Trepšienė, tel. 8 5 2097013, el.p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pateikto prašymo / skundo nagrinėjimo tikslu, įgyvendinant teisės aktuose įtvirtintas prievoles, Jūsų asmens duomenis tvarko Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija (toliau – LRPK) (juridinio asmens kodas 188609016, veikianti adresu: Daukanto a. 3, 01122 Vilnius, el. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 8 706 64154), kuri yra Jūsų duomenų valdytoja. Pateikti asmens duomenys bus saugomi LRPK dokumentacijos planuose ar informacinių sistemų valdymo dokumentuose nustatytą terminą. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, kompetentingoms spręsti Jūsų prašyme / skunde keliamus klausimus, kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti LRPK įpareigoja teisės aktai, LRPK pasitelktiems duomenų tvarkytojams. Jūs turite teisę kreiptis į LRPK ir prašyti, kad ši leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba apribotų duomenų tvarkymą. Dėl LRPK veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite kreiptis į LRPK aukščiau nurodytais kontaktais.

P.S. Jūsų atsakymas liudija, kad prezidentūros aparato vadovė nesuvokia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 68 straipsnio turinio prasmės. LR Prezidentas nėra įstatymų leidėjas, tačiau Jis teisėkūroje nėra neįgalus. Konstitucijos 68 str. 1 dalis skamba taip: „Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė Seime priklauso Seimo nariams, Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei“.
Tas neįgalumo simuliavimas per giliai įsišaknijęs aukščiausių valstybės institucijų veikloje. Jis ypatingai liūdina šiandien, švenčiant Lietuvos Valstybingumo dieną, kai Prezidentas kviečia visus ir kiekvieną lipdyti ir ginti Tėvynę…

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com