…Wobec zazębienia interesów międzynarodowych, nie ma już dziś miejsca na suwerenności państwowe starego typu. Jeżeli jakiś naród chce pozostać suwerennym, winien rozumieć, że taka możliwość istnieje jedynie przez integralne włączenie się do wolnego świata. …Musimy zdać sobie sprawę, że zachodzi wielki proces przejścia od dotychczasowego „adwokatowania” interesom narodowym, do „adwokatowania” interesom ludzkim. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

Prašymas inicijuoti atsisakymą nuo antikonstitucinės privilegijų sistemos
Vilnius, 2013-12-04
Gerb. Europarlametare, pastaruoju metu visuomenėje vis plačiau diskutuojama apie tai, kad mūsų valstybėje veikia ir plečiasi antikonstitucinė socialinės apsaugos sistema, kuri pensinio amžiaus piliečius yra padalijusi į dvi grupes: tie, kuriems pensijos mokamos per „Sodrą“, ir tie, kuriems, be senatvės ar invalidumo pensijų, nustatytų LR Konstitucijoje, papildomai mokamos valstybinės pensijos ar rentos, nors vieni ir kiti dirbdami mokėjo vieną „Sodros“ mokestį. Nežiūrint, kad reiškinys akivaizdžiai prieštarauja LR Konstitucijos preambulei bei 29 ir 52 straipsniams - jo mastas yra milžiniškas, o antikonstitucines pensijas ar rentas per visuomenei nežinomus centrus ir įstaigas gauna jau apie 110 tūkst. asmenų!

Tuo pačiu metu socialinės apsaugos sistema kaimyninėse ES šalyse – Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje, skirtingai negu pas mus, veikia pagal tų šalių Konstitucijas ir visi piliečiai gauna vieną senatvės pensiją per vieną įstaigą, atitinkančią mūsų „Sodrą“.

Gerb. Europarlametare! Valstybė – tai piliečių šeima. Įsivaizduokite, , kad motina dalį savo vaikų maitina sočiai prie vieno stalo, o kitą dalį – prie kito stalo laiko pusbadžiu. Ar tokia šeima gali būti stipri ir ar tų pažemintų vaikų palikuonys neieškos kitų namų?

Kiekvienas mąstantis pilietis, nepriklausomai nuo to, kokiai grupei jį priskyrė valdantieji, supranta, kad tokia LR Konstitucijai prieštaraujanti sistema griauna valstybingumo pamatus, plečia teisinį nihilizmą, didina piliečių atskirtį, labai skatina emigraciją. Be to, būtent neteisingu ir neteisėtu biudžetinių lėšų paskirstymu grindžiamas vengimo mokėti mokesčius moralinis aspektas.

Atsižvelgiant  į tai, kad Jūs ilgus metus dirbote Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, o dabar esate Europos Parlamente Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bei piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto narė, prašome Jus, pasiūlyti mūsų šalies prezidentei bei premjerui inicijuoti įstatymų dėl atsisakymo nuo papildomų pensijų mokėjimo sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai priėmimą.

Pažymėtina, kad apie teisingą valstybę kalbama ir Jūsų partijos programoje, kurios pagrindu Jus išrinko į Europos Sąjungos parlamentą.

Manome, kad atsisakymas nuo sovietinio tipo privilegijų sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai  būtų labai svarbus moralinis ir praktinis žingsnis, kuris paskatintų teisėtai ir teisingai pagerinti padėtį tremtiniams ir politiniams kaliniams, daugiavaikėms motinoms, kultūros darbuotojams. Sutaupytos lėšos padėtų išsaugoti dalį Lietuvos mokyklų ir kultūros įstaigų.

Tuo pačiu prašytume patari ir premjerui A. Butkevičiui, nes į mūsų kreipimąsi Vyriausybės kanceliarija atsakė, kad antikonstitucines privilegijas sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai taikys ir toliau.

Gerb. Vilija Blinkevičiūte, jeigu Jums nepatogu užsiimti šio klausimu, gal galėtumėte mums patarti, į kokią instituciją Europos Sąjungoje būtų prasmingiausia kleiptis mūsų valstybės daugiavaikėms motinoms dėl antikonstitucinių privilegijų taikymo mūsų šalyje baigties, kad nedidėtų atskirtis ir įtampa tarp piliečių ir tokiu būdu Lietuva būtų stiprinama kaip ES sudėtine dalis.

Laukdami Jūsų apsisprendimo ir atsakymo, linkime Jums geros valios  ir prasmingų darbų Lietuvos ir ES labui.

Pilietinės savisaugos brolijos KAMANĖ        Fondo „Vilniaus klodai“ pirmininkas
patikėtinis Jonas Ivoška, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Ryšard Maceikianec, Vilnius, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pažeidžiant LR Konstituciją ir Lietuvos Respublikos 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. 875 europarlamentarė į laišką neatsakė. Laiškas tradicinių paštu ir elektroniniu būdu išsiustas pakartotinai.

Pakartotinai


Europos Parlamento narei Gerb. Vilijai Blinkevičiūtei
Prašymas inicijuoti atsisakymą nuo antikonstitucinės privilegijų sistemo
s
Vilnius, 2014-01-22

Gerb. Europarlametare, pastaruoju metu visuomenėje vis plačiau diskutuojama apie tai, kad mūsų valstybėje veikia ir plečiasi antikonstitucinė socialinės apsaugos sistema, kuri pensinio amžiaus piliečius yra padalijusi į dvi grupes: tie, kuriems pensijos mokamos per „Sodrą“, ir tie, kuriems, be senatvės ar invalidumo pensijų, papildomai mokamos valstybinės pensijos ar rentos, nors vieni ir kiti dirbdami mokėjo vieną „Sodros“ mokestį. Nežiūrint, kad reiškinys akivaizdžiai prieštarauja LR Konstitucijos preambulei bei 29 ir 52 straipsniams - jo mastas yra milžiniškas, o antikonstitucines pensijas ar rentas per visuomenei nežinomus centrus ir įstaigas gauna jau apie 110 tūkst. asmenų!

Tuo pačiu metu socialinės apsaugos sistema kaimyninėse ES šalyse – Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje, skirtingai negu pas mus, veikia pagal tų šalių Konstitucijas ir visi piliečiai gauna vieną senatvės pensiją per vieną įstaigą, atitinkančią mūsų „Sodrą“.

Gerb. Europarlametare. Valstybė – tai piliečių šeima. Įsivaizduokite, kad motina dalį savo vaikų maitina sočiai prie vieno stalo, o kitą dalį – prie kito stalo laiko pusbadžiu. Ar tokia šeima gali būti stipri ir ar tie pažeminti vaikai  neieškos kitų namų, kuriuose jų atžalos nesijaustų antrarūšiais žmonėmis?

Kiekvienas mąstantis pilietis, nepriklausomai nuo to, kokiai grupei jį priskyrė valdantieji, supranta, kad tokia LR Konstitucijai prieštaraujanti sistema griauna valstybingumo pamatus, plečia teisinį nihilizmą, didina piliečių atskirtį, skatina emigraciją. Be to, būtent neteisingu ir neteisėtu biudžetinių lėšų paskirstymu morališkai pateisinamas vengimas mokėti mokesčius teisingumą paminančiai valstybei.

Atsižvelgiant į tai, kad Jūs ilgus metus dirbote Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, o dabar esate Europos Parlamente užimtumo ir socialinių reikalų komiteto bei piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto narė, prašome Jus, pasiūlyti mūsų šalies prezidentei bei premjerui inicijuoti įstatymų dėl privileginių pensijų panaikinimo sovietmečio ir naujajai nomenklatūrai priėmimą. Pažymėtina, kad apie teisingą valstybę kalbama ir Jūsų partijos programoje, kurios pagrindu buvote išrinkta į Europos Sąjungos parlamentą.

Manome, kad atsisakymas nuo sovietinio tipo privilegijų sovietmečio ir naujai nomenklatūrai  būtų labai svarbus moralinis ir praktinis žingsnis, kuris paskatintų teisėtai ir teisingai pagerinti padėtį tremtiniams ir politiniams kaliniams, kultūros darbuotojams, daugiavaikėms motinoms. Sutaupytos lėšos padėtų išsaugoti dalį Lietuvos mokyklų ir kultūros įstaigų.

Gerb. Vilija Blinkevičiūte, jeigu Jums nepatogu užsiimti šiuo klausimu, gal galėtume mums patarti į kokią instituciją Europos Sąjungoje būtų prasmingiausia kreiptis mums bei daugiavaikėms motinoms dėl antikonstitucinių privilegijų taikymo mūsų šalyje baigties, kad nedidėtų atskirtis ir įtampa tarp piliečių ir tokiu būdu Lietuva būtų stiprinama kaip ES sudėtinė dalis.

Laukdami Jūsų apsisprendimo ir atsakymo, linkime Jums geros valios  ir prasmingų darbų Lietuvos labui.

Pilietinės savisaugos brolijos KAMANĖ                       Fondo „Vilniaus klodai“ pirmininkas
patikėtinis Jonas Ivoška, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                  Ryšard Maceikianec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Vilnius                                                             Vilnius


Ištrauka iš Lietuvos Respublikos 2007 m. rugojūčio 22 d. nutarimo Nr. 875

DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE IR KITUOSE VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO


6. Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais.

30. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.

31. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje, institucijos vadovas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių Taisyklių 30 punkte nustatyto termino pabaigos, institucija išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodydama prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

39. Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

44. Asmuo, nesutinkantis su institucijos atsakymu į jo prašymą, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-310) nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka Administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238) nustatyta tvarka.

Atsakymas

EUROPOS PARLAMENTAS
Europos Parlamento narys

Pilietinės savisaugos brolijos „Kamanė" patikėtiniui Jonui Ivoškai
Ankštoji g. 3-3, Vilnius
Fondo „Vilniaus klodai" pinnininkui Ryšard Maceikianec   
Švyturio g. 25-4, Vilnius

Nr 2014/02-04 2014 vasario 14

DĖL PRAŠYMO INICIJUOTI ATSISAKYMĄ NUO ANTIKONSTITUCINĖS PRIVELEGIJŲ SISTEMOS

Gerbiamieji,
Suprantu Jūsų nuostatas dėl būtinumo tobulinti mūsų pensijų sistemą. Tai daro dauguma Europos Sąjungos šalių. Siekiama, kad pensijų sistemos būtų tvaresnės, labiau adekvačios mokėtoms įmokoms bei saugios.

Praėjusiais metais Europos Parlamente priėmėme svarbią rezoliuciją, kurioje rekomenduojame šalims narėms tobulinti savo pensijų sistemas pritaikant jas prie kintančių demografinių ir darbo rinkos sąlygų. Pensijų politika ir toliau lieka šalių narių kompetencijoje, todėl juose yra įgyvendinti įvairūs pensijų sistemų modeliai, įskaitant ir pensijas, kurios finansuojamos nedraudiminiu pagrindu iš valstybių biudžetų.
Europos Sąjungos kompetencijoje yra tik pensinių teisių reguliavimas migruojantiems darbuotojams. Todėl visas nacionalinių pensijų problemas reikia spręsti savo šalyse.

Mano nuomone Lietuvos pensijų sistema turėtų būti tobulinama kompleksiškai, atsakingai įvertinant visų rūšių .pensijų gavėjų teisėtus lūkesčius, ekspertų rekomendacijas, gerąją kitų šalių praktiką, laikantis solidarumo, teisingumo ir adekvatumo principų. Tai taikytina ir valstybinių pensijų sistemai, kurios aš neturiu pagrindo vertinti kaip antikonstitucinės, kadangi tai gali nuspręsti tik Konstitucinis Teismas.

Ekspertai yra parengę rekomedacijas dėl galimos valstybinių pensijų sistemos pertvarkos (žiūr. http://www.socmin.lt/public/uploads/743 2 baigiamoji-pensiju-ataskaita.pdf).

Dalis rekomendacijų jau pradėta įgyvendinti atsisakant I ir II laipsnio valstybinių pensijų skyrimo asmenims, ypač nusipelnusiems Lietuvai kuriant bei plėtojant jos valstybingumą, ūkį, kultūrą, mokslą, meną ir sportą, ginant valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką. Nukentėjusių asmenų pensijų, kurios sudaro didžiąją dalį visų valstybinių pensijų, gavėjų skaičius mažėja. Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra numačiusi pertvarkyti socialinio draudimo pensijų finansavimą. Tai turėtų įtakoti ir valstybinių pensijų, kuri yra sudėtinė visos pensijų sistemos dalis, peržiūrą. Aš visada remsiu tokias pastangas ir pasistengsiu perteikti kitų Europos Sąjungos šalių patirtį.

Dėkoju už Jūsų pilietinę poziciją, kurią turėtų įvertinti už Lietuvos įstatymų tobulinimą atsakingos institucijos.

Pagarbiai, Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė
Rimantas Kairelis tel. 852124177 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com