…Jestem za ścisłością, gdyż wydaje mi się, że jedynie prawda jest ciekawa. Ale jednocześnie prawda jest z reguły bardziej bogata i wielostronna, i barwna, niż wykoncypowane jej przeróbki. Józef Mackiewicz

Kilni širdis, stipri valia ir šviesus protas - tai vieninteliai neišsemiami žmogaus jėgų šaltiniai, tai trys didžiosios dvasios galios, kurios pajėgia ir skausmo kartybių taurę pasaldyti, ir sunkią vargo naštą palengvinti, ir tamsias, audringas gyvenimo valandas saulėtu pavasarišku džiaugsmu pripildyti. Tik tie žmogaus dvasios priva¬lumai gali jam užtikrinti gyvenimo kovos laimėjimą, jo siekimų įvykdymą, o kartu ir garbingąjį tvirtos asmenybės vardą.
Daugelis mūsų kartais užmiršta, kad tie brangiausi pasaulyje turtai ne tiktai šventiesiems skirti. Aukščiausiojo valia kiekvienas mūsų kartu su gyvybe atsinešam pasaulin ir minėtų dvasios galių pradus. Skirtumas tarp žmonių kilnumo atsiranda tik todėl, kad vieni jų savo dvasios jėgų daigus ugdo, o kiti juos nuslopina.

Mūsų šiųdienė kieta būklė reikalauja tvirtų asmenybių. Tik dorovingi, valingi ir šviesūs jaunuoliai galės aukštai iškelti mūsų krašto lietuviškojo jaunimo atgimi¬mo vėliavą, tik jie ištvers iki galo tos vėliavos sargyboje, tik jie mokės nusikaldinti tinkamiausį raktą ir atidaryti lietuvio laimės rūmų duris.
Jaunuolio širdies kilnumas yra pirmoji dorybė, nes ji visas jo dvasios jėgas pa¬kreipia naudingan darban. Todėl reikia labai daboti, kad kūdikystės dienų širdies grynumas paliktų visam gyvenimui. Vienintelis vertingo jaunuolio širdies papuoši¬mas - tai Geriausiojo Dievulio, Brangiosios Tėvynės ir kiekvieno artimo meilė. Toji meilė turi būti tyra, be jokių savinaudos priemaišų ir stipri, viršijanti kitus žmogaus jausmus bei užgaidas.
Gavėnia - sąžinės sutvarkymui skirta. Kiek būtų daug naudos, jei kiekvienas ta proga pažvelgtų savo širdin ir patikrintų josios grynumą. Gal ne vieno širdyje atsi¬rastų jausmų ir palinkimų, kurie jam atima didžiadvasio žmogaus vardą ir paverčia jį paprastu žemės kirminu, kurie reiktų ir būtų galima iš širdies išrauti.
Nors kartais nelengva savo silpnybes nugalėti, bet žinant, kad tik kilnios širdies jaunuolis gali būti savo tautai naudingas, ir turint prieš akis Kristaus širdies kilnu¬mo pavyzdį, vis dėlto galima j kilnių žmonių eiles pakilti ir gražiai savo tautai bei žmonėms patarnauti.
Lietuvis jaunuolis ar tai eidamas kovon su savo silpnybėm, ar tai grumdamasis su kitais gyvenimo vargais privalo būti lietuviškos valios šarvais šarvuotas. Ištvermė -pirmoji laimėjimo sąlyga! Visuomet kovą laimi tas;, kas paskutinis iš kovos pasitraukia, vadinas, kas turi tvirtesnę valią ir sugeba save priversti pakelti visus kovos sunkumus.
Tai kas, kad šiandie sunku. Rytoj gali būti jau lengviau. Kas vargo neboja, tas rečiau jį sutinka ir lengviau jį nugali. Nors kartais kakta nuovargio prakaitu rasoja, o akyse žiba karti ašara, lai ir tuomet iš jaunuolio krūtinės veržiasi kad ir liūdna, bet galinga jo protėvių palikta daina, reiškianti skausmo ir kančių užgrūdytos širdies tvirtybę ir pasiryžimą drąsiai sutikti mūsų padangėje dažnai kylančias audras, kurios kai kada palaužia nendres, bet tvirtų ąžuolų niekados neišverčia.
Valingi jaunuoliai tik šitaip žiūri į vargus. Todėl jie lengvai išlaiko savo rankose gyvenimo vadžias ir nuolat kopia aukštyn. Jų rankose ir mūsų tautos likimo vairas.
Kad žinotum, ko nori ir ko sieki, kad mokėtum vargą nugalėti, reikia šviesų protą ir daug žinių galvoje turėti. Negalime visi mokslų išeiti, bet apsišviesti ir reikalin¬giausių žinių įsigyti galime visi. Tik nesugaiškime jaunatvės apgaulingiems tuštiems smagumams, ieškokim džiaugsmo ir smagumų savišvietos darbe, o tuomet tikrai neraudosim ant kapo jaunatvės dienų, kaip teisingai sako mūsų tautos atgimimo dainius Maironis.
Mūsų tautai reikalingas kilnios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunimas. Lai kiekvienas mūsų jaunuolis laiko savo šventa pareiga būti to didžiadvasio jau¬nimo eilėse.
Dormyla (Antanas Juknevičius)
Jaunimo draugas, 1936, nr. 3, p. 97-98.
Antanas Juknevičius. Atsiminimai. Lietuvos nacionalinis muziejus. Vilnius, 2016.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com