…Zróżnicowany narodowościowo kraj nasz stanowi część Litwy hi­storycznej - i nas - ludzi mego pokolenia - wychowywano jako Li­twinów, oczywiście w tym znaczeniu, w jakim był Litwinem Mickie­wicz, gdy wołał: „Litwo, ojczyzno moja”. Marian Zdziechowski. Idea polska na kresach, 1923

Litwa I Białoruś – przed wiekiem i obecnie Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Sobota, 24 marca 2018

Wczoraj w Sejmie RL z udzialem litewskich i białoruskich historyków, polityków i działaczy społecznych odbyła się  krótka konferencja pt. Lietuva ir Baltarusija prieš 100 metų ir dabar (Litwa i Białoruś – przed 100 laty i obecnie), poświęcona zaznaczeniu setnej rocznicy ogłoszenia Białoruskiej Republiki Ludowej, której powstanie ogłosił Komitet Wykonawczy Rady I Zjazdu Wszechbiałoruskiego w dniu 9  marca 1918 roku w Mińsku, w warunkach tymczasowej okupacji centralnej części ziem białoruskich przez wojska niemieckie. Niepodległość Białorusi została ogłoszona 25 marca tegoż roku.

1 stycznia 1919 roku na I Zjeździe Komunistycznej Partii Białorusi w Smoleńsku, na terenie kontrolowanym przez Armię Czerwoną, ogłoszono powstanie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Na początku stycznia 1919 przeniesiono do Mińska stolicę nowo powstałej BSRR.

Na podstawie traktatu pokojowego, zawartego 18 marca 1921 roku w Rydze, Polska i Sowieci dokonały podziału ziem białoruskich, zaś Polska uznała niepodległość Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Na zdjęciu: trwa dyskusja.

Film video: fragmenty dyskusji historyków