…Zróżnicowany narodowościowo kraj nasz stanowi część Litwy hi­storycznej - i nas - ludzi mego pokolenia - wychowywano jako Li­twinów, oczywiście w tym znaczeniu, w jakim był Litwinem Mickie­wicz, gdy wołał: „Litwo, ojczyzno moja”. Marian Zdziechowski. Idea polska na kresach, 1923

Dyskusja o roli i stanie środków masowego przekazu Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Środa, 28 lutego 2018

Wczoraj w Ratuszu Wileńskim odbyła się obszerna dyskusja pt. Kokia mūsų žiniasklaida: kiek ji ugdo ir kiek smukdo? (Jakie są nasze środki masowego przekazu – wychowują czy też niszczą?), zorganizowana przez Instytut Polityki Kultury.

Zabierający głos krytycznie ocenili stan środków masowego przekazu, w tym telewizji publicznej LRT, które nie spełniają swojej misji i sprzyjają przyspieszaniu emigracji i pogłębianiu się innych negatywnych procesów społecznych.

Opanowanie podstawowych stanowisk w państwie przez osoby reprezentujące sowiecką nomenklaturę i zlanie się jej ze środkami masowego przekazu uniemożliwia obywatelom dotarcia do informacji o stanie państwa i rzeczywistych wewnętrznych zagrożeniach.

Szczególne opłakany stan przedstawiają środki masowego przekazu tzw. mniejszości narodowych, kontynuujących działalność na bazie byłych sowieckich pism i pracowników z tamtej epoki. Istnienie takich środków masowego przekazu jest wyraźnie szkodliwe dla społeczenstwa, tym bardziej, iż są utrzymywane głównie z budżetu państwa.

Organizatorzy spotkania zamierzają opracować propozycje i wnioski, które padły w trakcie dyskusji i przedstawić je społeczeństwu oraz kompetentnym władzom.

Na zdjęciu: prezydium spotkania.

Film video: fragmenty dyskusji