…Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać. Józef Mackiewicz. Zwycięstwo prowokacji, 1962

O II Statucie Wielkiego Księstwa Litewskiego w 450 rocznicę jego zatwierdzenia Drukuj
Autor: Inf. wł.   
Czwartek, 17 listopada 2016

Dziś w Wilnie w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich rozpoczęła obrady dwudniowa  międzynarodowa konferencja naukowa, poświęcona II Statutowi Wielkiego Księstwa Litewskiego w nawiązaniu do 450 rocznicy jego zatwierdzenia.

W obradach konferencji, której inicjatorem i organizatorem jest wydział historii Uniwersytetu Wileńskiego, biorą udział krajowi naukowcy, a także z Białorusi, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy. Uczestnicy konferencji wygłoszą 25 referatów, poświęconych II Statutowi, oraz  innym związanym ze Statutem historycznym zjawiskom i procesom społecznym.

W konferencji wziął udział i wygłosił obszerny referat wybitny znawca procesów kodyfikacji w ówczesnej Europie prof. Hainer Lück z Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze, członek Saksońskiej Akademii Nauk (Niemcy).

***

Drugi Statut (1566) był wynikiem nowelizacji pierwszego. Najważniejszymi postanowieniami Statutu było ograniczenie władzy wielkiego księcia. Równie istotne zmiany nastąpiły w sądownictwie. Zostało wzmocnione prawo własności, w tym ograniczając książęce prawo kaduka. Wprowadzono zakaz piastowania urzędów i posiadania dóbr w Wielkim Księstwie przez cudzoziemców, dotyczący również mieszkańców Polski.

Na zdjęciu: otwarcie konferencji.

Film video: otwarcie i początek obrad konferencji.