Dziś na Wydziale Historii Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Pirmojo pasaulinio karo patirtys Lietuvoje ir gretimose šalyse” (O doświadczeniach pierwszej wojny światowej na Litwie i krajach sąsiednich). W Konferencji udział wzięli naukowcy krajowi, a także z Czech, Łotwy i Polski, którzy wygłosili dziewięć interesujących referatów.

Otwarcia Konferencji dokonał  dziekan Wydziału Historii prof. Rimvydas Petrauskas.

Konferencję przygotowali Wydział Historii z udziałem Ambasady Czech w Wilnie.

Pierwsza wojna światowa miała bezpośredni wpływ na to, iż po jej zakończeniu na terytorium miedzy Rosją i Niemcami pojawiło się szereg niezależnych państw narodowych, w tym Litwa. Jednocześnie z mapy Europy ostatecznie zniknęło Wielkie Księstwo Litewskie: „...Wielkie Księstwo Litewskie, formalnie zlikwidowane uchwałą Konstytucji 3-go Maja 1791, w całości włączone do imperium rosyjskiego w r. 1795 pod nazwą "Siewiero -    Zapadnowo Kraja", faktycznie zakończyło swą egzystencję geograficzną dopiero w roku 1914. Ściślej, z chwilą przecięcia go okopami "linii Hindenburga", jesienią r. 1915. Od tego czasu nie wróciło do dawnej całości, na którą składały się w podziale administracyjnym gubernie: wileńska, kowieńska, grodzieńska, mińska, witebska i mohylowska. Zostało rozdarte na litewską, polską i białoruską części, później bolszewicką”.[Józef Mackiewicz. Ostatnie dni Wielkiego Księstwa.]

Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy zdjęć, poświęconej pierwszemu prezydentowi Czech Tomášowi Garrigue Masarykowi, który nie tylko uzyskał niepodległy państwowy byt dla swego kraju, ale też przyczynił się do przekonania przywódców ówczesnych mocarstw o potrzebie tworzenia w Europie środkowej niepodległych państw narodowych.

Uczestnicy Konferencji obejrzeli też film, poświęcony formacji wojskowej, utworzonej w Rosji carskiej w trakcie I wojny światowej - Korpusowi  Czechosłowackiemu, który po dotarciu z bojami przez Syberię i Władywostok  do kraju w decydującym stopniu wpłynął na ugruntowanie czeskiej państwowości.

Na zdjęciu: otwarcie wystawy, poświęconej T. G. Masarykowi.

Filmy: fragmenty przemówienie i dwóch referatów.